Octrooirecht - Droit des brevets

IEFBE 2381

Uitvinder stemde in met de overdracht van rechten aan de aanvrager octrooi

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 25 sep 2017, IEFBE 2381; (Pinvest tegen Doccle), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitvinder-stemde-in-met-de-overdracht-van-rechten-aan-de-aanvrager-octrooi

Hof van beroep Antwerpen 25 september 2017, IEFbe 2381 (Pinvest tegen Doccle) Octrooirecht. Het hof van beroep te Antwerpen werd gevraagd te oordelen in een betwisting tussen partijen omtrent de vermogensrechten en het uitvinderschap van een octrooi (BE 1020616). De aanvrager van het octrooi meende dat de uitvinder onterecht werd aangeduid, en de uitvinder meende dat deze nooit enige vermogensrechten had overgedragen aan de aanvrager van het octrooi. Aangaande de eerste betwisting omtrent het uitvinderschap oordeelde het hof dat de aanduiding van de uitvinder in tempore non suspecto in het Belgische, internationale en Amerikaanse octrooi, het aannemelijk maakt dat deze inderdaad de uitvinder was. Sterker nog, volgens het hof maakt deze aanduiding een buitengerechtelijke bekentenis uit, die door de aanvrager van het octrooi niet wordt weerlegd. Aangaande de tweede betwisting omtrent de vermogensrechten oordeelde het hof dat de uitvinder er niet in slaagt enig bewijs overeenkomstig artikel XI.10, §1 WER voor te leggen dat ertoe zou leiden dat het octrooi aan de uitvinder dient te worden overgedragen. Er is immers geen contractuele verplichting, en evenmin werden enige licentievergoedingen bedongen. De feiten uit het dossier tonen aan dat de uitvinder op de hoogte was van, en instemde met de overdracht van rechten aan de aanvrager van het octrooi.

IEFBE 2370

Voorlopig inbreukverbod octrooi Truvada toegewezen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 sep 2017, IEFBE 2370; (Gilead Sciences tegen BVBA Mylan), http://www.ie-forum.be/artikelen/voorlopig-inbreukverbod-octrooi-truvada-toegewezen

Rechtbank van Koophandel Brussel 28 september 2017, IEFbe 2370 (Gilead Sciences tegen BVBA Mylan) Octrooirecht. Het geschil heeft betrekking op Truvada, een geneesmiddel van Gilead tegen HIV en aids. Truvada is een vaste dosis combinatieproduct dat de actieve ingrediënten TD en emtricitabine bevat. Gilead vordert een voorlopig inbreukverbod ten aanzien van de dreigende inbreuk door Mylan op haar aanvullende beschermingscertificaat (ABC 2005C/030). De rechtbank oordeelt dat de vordering van Gilead wel degelijk een hoogdringend karakter vertoont. Een beweerde inbreuk van octrooirechten, waaronder ook ABCs, creëren op zich een situatie van hoogdringendheid. Ingeval van een lancering van het generieke combi product door Mylan, lijdt Gilead aanzienlijke en onherstelbare schade. De rechtbank verklaart de vordering gegrond. 

IEFBE 2369

Geen inbreuk octrooi: aan urgentie eis is niet voldaan

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 5 jul 2017, IEFBE 2369; (Gilead Sciences tegen NV KRKA Belgium), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-octrooi-aan-urgentie-eis-is-niet-voldaan

Rechtbank van Koophandel Brussel 5 juli 2017, IEFbe 2369 (Gilead Sciences tegen KRKA Belgium) Octrooirecht. Gilead is houder van het Europees octrooi EP 0 915 894: 'nucleotide analogs'. Dit octrooi beschermt het product 'TD', een werkzame stof die gebruikt wordt voor de behandeling van HIV en hepatitis B. De geldigheidsduur verstrijkt in België op 25 juli 2017. KRKA produceert een generisch geneesmiddel dat bestaat in de combinatie van ETC en TD. Is de combinatie van de werkzame stoffen TD en ETC een product dat door het octrooi EP 894 is beschermd? KRKA stelt dat de octrooibescherming van TD verstrijkt op 25 juli 2017. Gilead heeft maanden stilgezeten alvorens de procedure tegen KRKA in te leiden. De problematiek over de geldigheid van de verlengde bescherming onder het octrooi is partijen al lang bekend. Terwijl KRKA haar VHB reeds op 8 december 2016 heeft bekomen, heeft Gilead pas voor het eerst op 2 maart 2017 naar KRKA toe gereageerd. De timing van de aanvraag van de VHB kon redelijkerwijs niet anders worden gezien dan als uitdrukking van de intentie om het product op de markt te brengen zodra de geldigheidsduur zou zijn verstreken. De schade die Gilead vreest te lijden is geen onherstelbare schade en kan gedekt worden door een schadeloosstelling. De rechter verklaart de vordering ongegrond. Aan de eis van urgentie is niet voldaan.

IEFBE 2350

Geen slaafse nabootsing van G36-geweer

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 apr 2017, IEFBE 2350; (FN Herstal tegen Heckler & Koch), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-g36-geweer

Tribunal de commerce Bruxelles 28 april 2017, IEFbe 2350 (FN Herstal tegen Heckler & Koch) Octrooirecht. H&K is houder van het Europese octrooi voor een automatisch G-36 geweer. In 2015 stelde H&K dat de 'SCAR assault rifle', ontwikkeld door FN Herstal, inbreuk maakte op zijn octrooi. FN Herstal startte een nietigheidsactie tegen het octrooi. Het tribunal vernietigt het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. H&K stelde dat FN Herstal een aantal elementen slaafs heeft nagebootst van het G36 geweer, wat zou leiden tot een oneerlijke concurrentie. Het Tribunal overweegt dat elementen die al eerder gebruikt zijn voor het octrooi van H&K's G36-geweer, niet beschouwd kunnen worden als een kopie. Functies die door FN Herstal zijn aangepast om extra technische functies te bieden kunnen niet als nagebootst worden beschouwd. Het nabootsen is alleen door de wet verboden als het een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of in het geval van 'accompanying circumstances' die in strijd zijn met de eerlijke handelspraktijk: als er verwarringsgevaar ontstaat. In casu zijn de elementen niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht en is er ook geen sprake van verwarringsgevaar. 

IEFBE 2362

Grondwettelijk Hof: Het aanbieden van een Belgisch werkwijze-octrooi buiten België wordt niet beschermd door het Belgisch octrooi

Grondwettelijk hof - Cour constitutionelle 28 sep 2017, IEFBE 2362; (Europlasma tegen P2i Ltd), http://www.ie-forum.be/artikelen/grondwettelijk-hof-het-aanbieden-van-een-belgisch-werkwijze-octrooi-buiten-belgi-wordt-niet-bescherm

Grondwettelijk Hof 28 september 2017, IEFbe 2362; nr. 105/2017 (Europlasma tegen P2i Ltd) De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Het aanbieden van een werkwijze die valt onder een Belgisch octrooi vanuit België moet geschieden voor toepassing ervan binnen het Belgisch grondgebied om binnen het octrooi te vallen; m.a.w. is een aanbod vanuit België voor toepassing ervan buiten het Belgisch grondgebied, niet beschermd door het Belgisch octrooi.   

IEFBE 2308

Inbreukverbod DOTAREM afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang

Brussel - Bruxelles 21 feb 2017, IEFBE 2308; (Guerbet tegen Bayer), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreukverbod-dotarem-afgewezen-wegens-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Hof van beroep Brussel 21 februari 2017, rechtbank van koophandel 5 juli 2016 en vzr. rechtbank van koophandel Brussel 12 april 2016, IEFbe 2308 (Guerbet tegen Bayer). Partijen zijn producenten van geneesmiddelen. Guerbet is houdster van EP’515 en verhandelt een contrastmiddel onder het merk DOTAREM. Bayer verhandelt het middel DOTAGRAPH, een generieke versie van DOTAREM. Guerbet vordert een inbreukverbod in kort geding. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van 12 april 2016 werden de voorlopige voorzieningen strekkende tot het verbieden van het in de handel brengen van DOTAGRAPH afgewezen. In een latere uitspraak van 5 juli 2016 wordt het beslag inzake namaak opgeheven en wordt de deskundige bevolen om de documentatie en informatiedragers terug te bezorgen. Het hof bevestigt dat Guerbet nooit een bodemprocedure aanhangig gemaakt heeft. Guerbet kan zich niet op urgentie beroepen: nu de zaak op 24 oktober 2016 in beraad genomen werd, is te lang gewacht is met het starten van een procedure. Niet-ontvankelijkheidverklaring vordering Guerbet.

IEFBE 2297

La cour confirme le jugement dont appel: a déclare la demande d'annulation du brevet litigieux irrecevable en tant qu'elle se fondait sur les causes de nullité du défaut de nouveauté, du défaut d'activité inventive et de l'obscurité du brevet attaque

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 apr 2017, IEFBE 2297; (Nouvag contre M), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-confirme-le-jugement-dont-appel-a-d-clare-la-demande-d-annulation-du-brevet-litigieux-irrece

Cour d'appel de Mons 3 avril 2017, IEFbe 2297 (Nouvag contre M) Voir ci-dessus [IEFbe 1966]. Droit des brevets. La société de droit suisse Nouvag AG et la société de droit allemand Nouvag Dental Und Medizintechnik GmbH (ci-après NOUVAG ou les sociétés NOUVAG ou les parties appelantes) sont actives dans le domaine médical, chirurgical et dentaire, et ce au niveau mondial. Elles commercialisent divers appareils et accessoires et notamment un appareil de liposuccion dénommé 'Vason'. Le docteur M est chirurgien, spécialisé dans la liposuccion. Il est titulaire d'un brevet belge pour un appareil de lipoaspiration. Il est titulaire du brevet européen no EP0971754. En 2003, Monsieur M découvre l'existence d'un nouvel appareil Vacuson dont il considère qu'il s'agit d'une contrefaçon littérale de son invention. Par un courriel du 22 novembre 2003, Monsieur M a mis en demeure les sociétés Nouvag. Les sociétés Nouvag ont formulé, dans le cadre de cette procédure, une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer, en ce qui concerne la Belgique, la nullité du brevet européen du docteur M. Le tribunal a déclare la demande d'annulation du brevet litigieux irrecevable en tant qu'elle se fondait sur les causes de nullité du défaut de nouveauté, du défaut d'activité inventive et de l'obscurité du brevet attaque. La cour dit les appels principal est non fondée. Confirme le jugement dont appel, dans toutes ses dispositions entreprises sauf quant aux dépens.

IEFBE 2284

Levodopa-octrooi mist uitvinderswerkzaamheid

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 20 sep 2016, IEFBE 2284; (Levodopa), http://www.ie-forum.be/artikelen/levodopa-octrooi-mist-uitvinderswerkzaamheid

Hof van beroep Brussel 20 september 2016, IEFbe 2284 (Levodopa) p. 31: Rechtbank van Koophandel Brussel 20 mei 2015. Octrooirecht. Orion legt zich toe op onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. Orion is gespecialiseerd in o.a. aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, en specifiek Alzheimer en Parkinson. Zij is houder van het EP 608, Levodopa. Novartis België is de exclusieve sub-licentienemer van EP 608 voor het Belgische grondgebied. Eurogenerics is voornemens om formuleringen van dit geneesmiddel op de Belgische markt te lanceren. Appellanten vorderen vernietiging van de aangevochten delen van de beschikking en een bevel voor Eurogenerics om zich te onthouden van inbreuken op het octrooi EP 608. Eurogenerics stelt dat EP 608 nietig is wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. Het hof oordeelt dat de conclusies, waarop appellanten zich op steunen, uitvinderswerkzaamheid missen. Het hof besluit dat de door appellanten ingeroepen octrooirechten niet voldoende waarschijnlijk zijn om het inwilligen van de gevorderde maatregelen te verantwoorden. De vorderingen in het kort geding zijn ongegrond. Het voeren van een grondig debat over de geldigheid van EP 608 hoort thuis in een bodemprocedure, niet in deze kortgedingprocedure.