Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2773

Prejudicieel gestelde vraag: Is er onderscheidend vermogen #DARFERDAS? als er in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om als herkomstaanduiding te dienen?

HvJ EU - CJUE 21 jun 2018, IEFBE 2773; (#DARFERDAS?), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-is-er-onderscheidend-vermogen-darferdas-als-er-in-de-praktijk-significan

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 juni 2018, IEF 18053; IEFbe 2773; C-541/18 (#Darferdas?) De merkenafdeling van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) heeft de aanvraag voor het woordmerk “ #darferdas? ” voor de waren van klasse 25 (kledingstukken, in het bijzonder T-shirts, schoeisel en hoofddeksels) afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. De merkaanvrager heeft hierop beroep ingesteld, welke werd verworpen door het Bundespatentgericht. Met het cassatieberoep wil de merkaanvrager alsnog zijn inschrijvingsaanvraag geldend maken.

1. Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat?

IEFBE 2764

Kangoeroechips wel gebruikt, maar niet als 3D-merk

Gerecht EU - Tribunal UE 27 sep 2018, IEFBE 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips), http://www.ie-forum.be/artikelen/kangoeroechips-wel-gebruikt-maar-niet-als-3d-merk
Kangoeroechips

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 18034 ; IEFbe 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips) Merkenrecht. Vernietiging. M J. Quinlan heeft een 3D-merk in de vorm van een Kangoeroe voor o.a. chips. Intersnack vordert de doorhaling van dit merk vanwege niet normaal gebruik in de afgelopen vijf jaren. De nietigheidsafdeling wijst het verzoek af. Partijen hebben een licentieverdrag voor de octrooien en modellen voor kangoeroechips gesloten in 1994 en zodoende is er wel normaal gebruik gemaakt van het merk. Echter de Kamer van beroep komt tot de conclusie dat de snacks zijn verkocht, maar niet als merk wordt gebruikt. Op de verpakking staan woorden als 'Jumpy's' of een beeldelement met een gestileerde 2D-silhouet van een kangoeroe. Van de respondenten van het marktonderzoek herkent 60% de vorm, maar slechts de helft daarvan herkent het als afkomstig van een bepaalde onderneming. De vorderingen worden afgewezen.

IEFBE 2763

Beroep op Asics merk tegen beeldmerkaanvraag met vier lijnen die kruisen slaagt niet

Gerecht EU - Tribunal UE 16 okt 2018, IEFBE 2763; ECLI:EU:T:2018:685 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen), http://www.ie-forum.be/artikelen/beroep-op-asics-merk-tegen-beeldmerkaanvraag-met-vier-lijnen-die-kruisen-slaagt-niet
van lieshout textiel asics

Gerecht EU 16 oktober 2018, IEF 18031; IEFbe 2763; ECLI:EU:T:2018:685; T-581/17 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen) Merkenrecht. Van Lieshout Textielagenturen heeft een beeldmerkaanvraag gedaan voor vier gekruiste lijnen. Oppositie is gebaseerd op Asics beeldmerken. Oppositiedivisie wees de oppositie af. Board of Appeal wijst het beroep af: "the only similarity resulting from the presence of lines which crossed". Gerecht EU wijst het beroep af.

IEFBE 2745

Beautiful Freak Tattoo mag niet verder als handelsnaam: plaatst geen tatoeages

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 12 jan 2017, IEFBE 2745; http://www.ie-forum.be/artikelen/beautiful-freak-tattoo-mag-niet-verder-als-handelsnaam-plaatst-geen-tatoeages

Rechtbank van Koophandel Gent 12 januari 2017, IEFbe 2745 (Beautiful Freak Tattoo) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser en verweerster woonden samen en hielden zich bezig met tatoeëringen of plaatsen van piercings. Eiser is onder de naam Beautiful Freak Tattoo actief te Koksijde. Na de relatiebreuk ging verweerster onder dezelfde naam verder te Koksijde. Zij heeft BVBA Sweet P opgericht, de domeinnamen 'beautifulfreakpiercing.be' en 'beautifulfreak.be' geregistreerd en de naam Beautiful Freak als Benelux woordmerk ingeschreven. Besluit: de inschrijving dient nietig te worden verklaard wegens depot te kwader trouw beperkt tot de activiteiten van tatoeage in klasse 44. De verplaatsing van haar activiteiten naar het Gentse betekenen geen verwijdering uit het fysieke territorium waaruit eiser cliëntieel puurt. Besluit: in de beperkte mate dat hun gedragingen de schijn zouden wekken dat zij actief zijn in de plaatsing van tatoeage, maken verweersters inbreuk op de eerlijke handelspraktijken en kunnen de corresponderende gevraagde stopzettingsmaatregelen worden ingewilligd. 

IEFBE 2741

Stakingsvordering afgewezen: geen sprake van buitencontractuele fout of schade

Gent - Gand 13 feb 2017, IEFBE 2741; (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-afgewezen-geen-sprake-van-buitencontractuele-fout-of-schade

Hof van beroep Gent 13 februari 2017, IEFbe 2741 (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Gimefa deponeerde de naam SELFmatic als Benelux woordmerk en het logo als beeldmerk. Het merk Selfmatic werd overgedragen aan Sofiren. Sofiren liet volgens eiseressen een gratis gebruik van het merk toe aan zowel Batiself als aan de nv Selfmatic. Sofiren besloot met een opzegtermijn van 6 maanden om Batiself het recht te ontzeggen om het merk Selfmatic te gebruiken. Batiself zet de samenwerking met Sofiren stop. Daarna werd verweerster door Sofiren in gebreke gesteld om te stoppen met de inbreuken. Verweerster ontkent dat zij enige inbreuk begaat en stelt dat Sofiren overleg weigerde en verder tracht de activiteiten van verweerster te dwarsbomen. De eerste rechter verklaarde zich als stakingsrechter onbevoegd. Eiser vordert een staking van de inbreuk. Er moet worden bewezen of er sprake is van een buitencontractuele fout en buitencontractuele schade. Batiself heeft geadverteerd dat 'Easykit het nieuwe Selfmatic' is. Op een eerste gezicht heeft Batiself haar nieuwe merk in de markt gezet aan de hand van het woord- en beeldmerk Selfmatic. Dit betreft de contractuele band tussen appellanten en geïntimeerde. Er is geen sprake van een buitencontractuele fout. Het hof verklaart het incidenteel hoger beroep ongegrond.

IEFBE 2757

Opvallende vorm van een flesverpakking die indruk kan maken op het relevante publiek

Gerecht EU - Tribunal UE 3 okt 2018, IEFBE 2757; ECLI:EU:T:2018:638 (flesverpakking Wajos), http://www.ie-forum.be/artikelen/opvallende-vorm-van-een-flesverpakking-die-indruk-kan-maken-op-het-relevante-publiek
Wajos flesverpakking

Gerecht EU 3 oktober 2018, IEF 18008; IEFbe 2757; ECLI:EU:T:2018:638 ; T-313/17 (flesverpakking Wajos) 3D-merk. Absolute weigeringsgrond. Wajos meldt een 3D-merk aan voor klassen 29, 30, 32 en 33 voor o.a. vloeistoffen, dranken en oliën. EUIPO Kamer van Beroep wees de aanvraag af vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. De combinatie van elementen is daadwerkelijk bijzonder en niet alledaags: een glazen deksel een een opvallend uitgedoste kraal. Bovendien loopt het onderste deel aanzienlijk smaller uit. Deze elementen vormen een opvallende vorm die gemakkelijk indruk kan maken op het relevante publiek. Deze combinatie geeft de betreffende container dus een speciaal uiterlijk, dat deze ook onderscheidt van de flessen die gewoonlijk op de markt verkrijgbaar zijn, rekening houdend met het algehele esthetische resultaat, aangezien consumenten niet gewend zijn aan containers met een duidelijk gebogen vorm in het midden. De beslissing van de EUIPO Kamer van Beroep wordt vernietigd.

 

IEFBE 2733

MOON FOOD porte atteinte aux droits de MOON JUICE

11 jul 2018, IEFBE 2733; (Moon Juice contre Alkaline), http://www.ie-forum.be/artikelen/moon-food-porte-atteinte-aux-droits-de-moon-juice
moonjuice moonfood

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 11 juillet 2018, IEFbe 2733 (Moon Juice contre Alkaline) Droit des marques. MOON JUICE est un acteur connu dans le domaine de l’alimentation BIO et des jus de fruit frais. MOON JUICE avait notamment fait appel à un designer renommé afin de créer un logo original en forme de lune écrasée. En 2016, MOON JUICE a appris qu’une société belge avait lancé à Bruxelles un restaurant sous le nom commercial MOON FOOD et que celle-ci utilisait également un logo quasi-identique au sien. MOON JUICE a donc initié une procédure contre cette société dans la mesure où elle estimait que les activités de cette dernière entrainait une violation de ses droits de marques et de ses droits d’auteur. Le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a validé la position de MOON JUICE et a reconnu que la défenderesse portait atteinte aux droits d'auteur de la demanderesse, aux droits de marque de la demanderesse au sens de l'article 9.2, b) RMUE, et commettait des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis et de l'article 8 de la Convention de Paris, des articles VI. 104-205 CDE et de l'article 1382 du Code Civil. Le Tribunal a donc prononcé la cessation de ces atteintes, sous peine d'une astreinte de 10.000 EUR par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet - et par jour où cet usage serait constaté.

IEFBE 2748

Merkaanvraag NorthSeaGrid toch toegewezen, geen verwarring met NationalGrid

Gerecht EU - Tribunal UE 27 sep 2018, IEFBE 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkaanvraag-northseagrid-toch-toegewezen-geen-verwarring-met-nationalgrid

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 17991; IEFbe 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid) Merkenrecht. TenneT is nationale beheerder van elektriciteitstransmissienetten van Nederland. Ngrid is onder meer eigenaar van het elektriciteitstransmissiesysteem in het Verenigd Koninkrijk. TenneT heeft een registratie gedaan bij EUIPO van NorthSeaGrid. Ngrid is houdster van onder andere woord- en beeldmerken nationalgrid, bluegrid en greengrid. Ngrid heeft oppositie ingediend tegen de registratie van TenneT. De Kamer van beroep heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarring en heeft het beroep toegewezen. TenneT is hiertegen in beroep gegaan. Het Gerecht oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. De conflicterende tekens zijn qua visuele, fonetische en conceptuele aspecten zwak vergelijkbaar voor het Engelstalige publiek. Voor wat betreft het niet-Engelstalige grote publiek, moet worden opgemerkt dat de betrokken waren en diensten identiek zijn en dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen met de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element "grid". De verschillen tussen het aangevraagde merk enerzijds en het oudere beeldmerk en het oudere woordmerk anderzijds maken het echter mogelijk om uit te sluiten dat verwarringsgevaar is bij dat publiek. Het merk wordt geregistreerd.