Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2844

Tappen van vals bier uit de Heinekentaps

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 6 mrt 2019, IEFBE 2844; ECLI:NL:RBROT:2019:1824 (Heineken tegen De Laak), http://www.ie-forum.be/artikelen/tappen-van-vals-bier-uit-de-heinekentaps

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2019, IEF 18303; IEF 2844; ECLI:NL:RBROT:2019:1824 (Heineken tegen De Laak) Merkinbreuk. Heineken is houdster van woord- en beeldmerken Heineken en Amstel. De Laak drijft een horecaonderneming. Als onbetwist staat vast dat door De Laak ander bier dan Heineken bier is getapt uit de taps met daarop aangebracht het Heineken logo/beeldmerk. Het enkele feit dat De Laak het bier op de tapinstallatie nooit heeft aangeprezen als zijnde Heinekenbier, kan De Laak c.s. niet baten. De Laak heeft de op de tapkranen aangebrachte logo’s niet afgeplakt en/of voorzien van een andere etikettering. De aanzienlijke kans dat bij derden/consumenten de indruk is ontstaan dat het bier afkomstig was van Heineken is op geen enkele wijze is weggenomen, zodat afbreuk is gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Betaling aan Heineken van €200.000 bij wijze van voorschot op de schadevergoeding in de schadestaatprocedure, winstafdracht, recall, schriftelijke opgave en andere nevenvorderingen.

IEFBE 2842

Gerecht EU: relevant publiek zal 'supr' niet onmiddellijk associëren met 'super'

Gerecht EU - Tribunal UE 13 mrt 2019, IEFBE 2842; ECLI:EU:T:2019:160 ((Wirecard Technologies tegen Striatum Ventures)), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-relevant-publiek-zal-supr-niet-onmiddellijk-associ-ren-met-super

Gerecht EU 13 maart 2019, IEF 18301; IEFbe 2842, ECLI:EU:T:2019:160 (Wirecard Technologies tegen Striatum Ventures). De eisende partij Wirecard Technologies  is een grote, van oorsprong Duitse, multinational en houder van het woordmerk 'supr'. Verweerder is Striatum Ventures, een Nederlandse onderneming die net de startupfase is ontgroeid en houder van 'zupr'. Het Gerecht beslist in r.o. 49 dat het relevante publiek het merk 'supr' niet onmiddellijk zal associëren met het algemeen bekende woord 'super', terwijl beide woorden in alle relevante talen identiek worden uitgesproken. 

 

IEFBE 2840

HvJ EU: Tweedimensionaal decoratief teken kan niet uitsluitend bestaan uit vorm

HvJ EU - CJUE 14 mrt 2019, IEFBE 2840; ECLI:EU:C:2019:199 (Textilis tegen Svenskt Tenn Aktiebolag ), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-tweedimensionaal-decoratief-teken-kan-niet-uitsluitend-bestaan-uit-vorm

HvJ EU 14 maart 2019, IEF 18297; IEFbe 2840; C‑21/18; ECLI:EU:C:2019:199 (Textilis tegen Svenskt Tenn Aktiebolag). Auteursrecht. Modellenrecht. In IEF 7795 schreven Dirk Visser en Marnox Langeveld: 'In de Textilis-zaak gaat het – kort gezegd – om een zowel auteurs- als merkenrechtelijk beschermde stof(patroon) van de Zweedse onderneming Svenskt Tenn. Concurrent Textilis bood op haar website stoffen en bepaalde andere producten voor interieurinrichting aan met patronen waarop Svenskt Tenn een exclusief recht claimt. In eerste aanleg oordeelde de Zweedse rechter (Tingsrätt) dat dat de inschrijving van het merk MANHATTAN geen betrekking heeft op een teken bestaande uit een vorm, zodat het merk niet nietig kon worden verklaard op een weigeringsgrond. Omdat de weigeringsgronden echter ná de merkregistratie van het merk MANHATTAN zijn uitgebreid met het ‘of een ander kenmerk’-criterium, stelde het Zweedse gerechtshof (Svea Hovrätt) de prejudiciële vragen'.

IEFBE 2839

EUIPO: WE Brands substantieert rechten onvoldoende

EUIPO - BHIM - OHMI 11 mrt 2019, IEFBE 2839; (WE Brands tegen Alda Holding), http://www.ie-forum.be/artikelen/euipo-we-brands-substantieert-rechten-onvoldoende
We are connected WE is me WE

EUIPO Opposition Division 11 maart 2019, IEF 18294; IEFbe 2839 (WE Brands tegen Alda Holding) Merkenrecht. Kort: Oppositie tegen aanvraag EU-beeldmerk 16 932 436 (WE ARE CONNECTED) op basis van internationaal beeld merk 1 243 721 WE IS ME en EU-beeldmerk 960 021 WE. Geheel afgewezen. We Brands substantieert rechten onvoldoende. Geen verwarringsgevaar.

IEFBE 2835

La Cour d'appel annule la décision de l'OBPI en matière d'opposition BLACKBERRY contre STRAWBERRY.com

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 22 feb 2019, IEFBE 2835; (Blackberry contre Strawberry.com), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-d-appel-annule-la-d-cision-de-l-obpi-en-mati-re-d-opposition-blackberry-contre-strawberry-co
Blackberry - strawberry.com

Cour d’appel de Bruxelles 22 février 2019, IEFbe 2835 (Blackberry contre Strawberry.com) Marque verbale de l'Union versus marque verbale Benelux. Opposition rejeté. Blackberry contre strawberry.com. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles annule une décision de l’OBPI en matière d’opposition et, faisant droit à nouveau, juge qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure « BLACKBERRY » et la demande de marque Benelux « strawberry.com » pour tous les produits et services que celle-ci désigne en classes 9 et 38.

IEFBE 2833

Conclusie AG: de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt niet beïnvloed door het feit dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen

HvJ EU - CJUE 6 mrt 2019, IEFBE 2833; ??? (Roslags Punsch tegen Roslagsöl), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-de-beoordeling-van-het-verwarringsgevaar-wordt-niet-be-nvloed-door-het-feit-dat-bij-ins

Conclusie AG HvJ EU 6 maart 2019, IEF 18279; IEFbe 2833; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl). Conclusie AG:

Article 4(1)(b) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the existence of a waiver, or disclaimer, such as that at issue in the case in the main proceedings, relating to one of the elements which comprise an earlier mark, has no bearing on the assessment of the likelihood of confusion between that earlier mark and a later sign for which registration as a trade mark is sought.

IEFBE 2827

Product wijzigen en doorverkopen is inbreuk op merkrecht

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 15 nov 2018, IEFBE 2827; (Roset tegen Fitesso), http://www.ie-forum.be/artikelen/product-wijzigen-en-doorverkopen-is-inbreuk-op-merkrecht-1

NL Ondernemingsrechtbank Brussel, 15 november 2018, IEFbe 2818; A/18/00618 (Roset tegen Fitesso). Merkenrecht. Roset is een onderneming die design meubelen op de markt brengt. Zij is in deze hoedanigheid houder van verschillende merkinschrijvingen. Roset heeft ook de zogenaamde TOGO zetel op de markt gebracht. Zij heeft voor deze zetel ook een vormmerk in laten schrijven. Fitesso is een onderneming die onder andere meubelen (waaronder de TOGO zetel) aankoopt, deze herstoffeert en vervolgens weer verkoopt. Roset vordert dat Fitesso de genoemde activiteit staakt. De rechtbank oordeelt dat wanneer sprake is van het aanbieden van producten in gewijzigde staat onder de merknaam dit voldoende is om een gegronde reden tot verzet tegen verdere verhandeling aan te nemen. Roset heeft dus het recht om zich te verzetten tegen de handelswijze van Fitesso. Ook is er geen sprake van toestemming zoals Fitesso claimt, nu er nooit uitdrukkelijk afstand is gedaan van bepaalde rechten. Een dergelijke afstand kan niet worden afgeleid of stilzwijgend worden aangenomen. De rechter oordeelt dus dat er sprake is van een merkinbreuk, en beveelt Fitesso deze inbreuk te staken op straffe van dwangsommen, en veroordeelt Fitesso in de proceskosten.

IEFBE 2819

Disco 54 is geen soortnaam

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 24 dec 2018, IEFBE 2819; 2018/AR/336 (Star Group tegen Cargo), http://www.ie-forum.be/artikelen/disco-54-is-geen-soortnaam

Hof van Beroep Antwerpen, 24 december 2018, IEF 18241, IEFbe 2819; 2018/AR/336 (Star Group tegen Cargo). Merkenrecht. Hoger beroep. Bij overeenkomst worden aan Star Group drie woordmerken overgedragen, te weten "Studio 54", "Disco 54" en "54". Deze merken gebruikt Star Group voor het organiseren van feesten in Antwerpen. Echter heeft Star Group moeten constateren dat Cargo ook gebruik maakt van deze merken bij het organiseren van haar feesten. Star Group vordert derhalve dat Cargo gebruik van het merk moet staken. Cargo stelt op haar beurt dat de merken te zeer gebruikelijk zijn voor het organiseren van disco feesten, en dat het merk dus nietig is. Het hof oordeelt echter dat er wel degelijk sprake is van onderscheidend vermogen, nu het relevante publiek bekend is met de betekenis, maar Studio 54 zeker niet tot synoniem voor (bepaalde) feesten is verworden. Er kan dus ook geen sprake zijn van verval van inschrijving van het merkrecht nu daarvoor vereist is dat er sprake is van verwatering, en dat deze verwatering door toedoen van de merkhouder tot stand is gekomen. Tot slot stelt Cargo nog dat dat de vordering van Star Group niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard bij gebrek aan rechtmatig belang. Dit omdat Star group gebruik van het merk enkel zou willen verbieden omdat de feesten van Cargo voor homo’s en dragqeens worden georganiseerd. Dit is echter nergens uit gebleken, en dus kan het hof niet anders dan het hoger beroep ongegrond verklaren.