Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2784

Prejudicieel gestelde vragen over merkgebruik tabaksproducten

HvJ EU - CJUE 26 jul 2018, IEFBE 2784; (Fédération des fabricants de cigares), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-merkgebruik-tabaksproducten

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 juli 2018, IEF 18090; RB 3243; IEFbe 2784; C-517/18 (Fédération des fabricants de cigares) Via Minbuza. Verzoekster (Fédération des fabricants de cigares) heeft de minister-president verzocht om intrekking van het decreet inzake de productie, de presentatie, de verkoop en het gebruik van tabak, vaping-producten en voor roken bestemde producten op basis van kruiden andere dan tabak (hierna: decreet). Vervolgens vordert zij de nietigverklaring wegens bevoegdheidsoverschrijding van de stilzwijgende beslissing waarmee de minister-president haar verzoek heeft afgewezen. Verzoekster stelt dat het decreet zijn bevoegdheid overschrijdt door vermeldingen toe te voegen die niet zijn voorzien bij de richtlijn. Tevens zou het decreet een onevenredige inbreuk vormen op de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van meningsuiting en het recht op eigendom. Verweerder (minister van Solidariteit en Volksgezondheid) concludeert primair tot schorsing van de behandeling en subsidiair, tot afwijzing van het verzoek. De société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (interveniënt) betoogt dat een letterlijke uitlegging van de richtlijn zou leiden tot het verbod van bepaalde merknamen, die essentieel zijn voor de identificatie van het product en dat artikel 13 van de richtlijn problematisch is vanuit het oogpunt van het recht op eigendom, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van ondernemerschap en de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid, zelfs wanneer een procedure op tegenspraak is voorzien.

IEFBE 2782

Hof: Oppositie BLACKBERRY tegen BERRYBOOT alsnog afgewezen

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 6 nov 2018, IEFBE 2782; http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-oppositie-blackberry-tegen-berryboot-alsnog-afgewezen

Hof Den Haag 6 november 2018, IEF 18085; IEFbe 2782 (Maxnet tegen Blackberry) Merkenrecht. Maxnet heeft een Benelux-depot voor het woordmerk BERRYBOOT verricht voor waren en diensten in klassen 9 en 42. Blackberry heeft met succes oppositie ingesteld op basis van haar Uniewoordmerk BLACKBERRY. Het hof deelt niet het oordeel van het BBIE dat het relevante publiek het bestanddeel BOOT minder onderscheidend zal achten omdat het verwijst naar het Engelse werkwoord 'to boot, wat opstarten van een computer betekent. Visueel, auditief en conceptueel is er slechts in beperkte mate overeenstemming door het deel BERRY. Het andere deel BOOT, heeft een duidelijk andere betekenis. Het hof beveelt de inschrijving als merk.

IEFBE 2778

Gerecht EU: DEVIN, naam van Bulgaarse stad, kan worden geregistreerd als EU-merk

Gerecht EU - Tribunal UE 25 okt 2018, IEFBE 2778; ECLI:EU:T:2018:719 (Funke Medien NRW), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-devin-naam-van-bulgaarse-stad-kan-worden-geregistreerd-als-eu-merk
devin

Gerecht EU 25 oktober 2018, IEF 18059; IEFbe 2778; ECLI:EU:T:2018:719; T-122/17 (Funke Medien NRW) Merkenrecht. Persbericht: DEVIN, de naam van een Bulgaarse stad, kan worden geregistreerd voor een EU-merk voor mineraalwater. De geografische naam blijft niet alleen voor beschrijvend gebruik beschikbaar voor derde partijen, zoals voor promotie van toerisme in de stad, maar ook als een onderscheidingsteken in bepaalde gevallen en waarbij er geen verwarringsgevaar optreedt.

IEFBE 2776

Prejudicieel gestelde vraag HvJ EU over een persoon die voor een derde waren opslaat zonder van merkinbreuk op de hoogte te zijn

HvJ EU - CJUE 26 jul 2018, IEFBE 2776; (Coty Germany tegen Amazon), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-hvj-eu-over-een-persoon-die-voor-een-derde-waren-opslaat-zonder-van-merk

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 juli 2018, IEF 18055; IEFbe 2776; C-567/18 (Coty Germany tegen Amazon)

Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?

Via Minbuza: Verzoekster verkoopt parfums. Verweersters behoren tot het Amazonconcern. De eerste verweerster is gevestigd in Luxemburg, de derde verweerster is in Graben in Duitsland gevestigd en drijft aldaar een pakhuis. Verzoekster stelt houder te zijn van een licentie van het Uniemerk nr. 876874 DAVIDOFF (‘het litigieuze merk’) dat de waren ‘perfumery, essential oils, cosmetics’ beschermt en gemachtigd te zijn in eigen naam aanspraak te kunnen maken op de aan het merk verbonden rechten. Op de internetsite amazon.de biedt de eerste verweerster derde aanbieders de mogelijkheid om aanbiedingen te plaatsen op de „Amazon-Marketplace”. De koopovereenkomsten met betrekking tot de aldus verkochte waren komen tot stand tussen de derde aanbieders en de kopers. De derde aanbieders hebben de mogelijkheid deel te nemen aan het programma „Verzending door Amazon”, waarbij de waren door vennootschappen van het Amazonconcern wordt opgeslagen en de verzending wordt uitgevoerd door middel van externe dienstverrichters.

IEFBE 2773

Prejudicieel gestelde vraag: Is er onderscheidend vermogen #DARFERDAS? als er in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om als herkomstaanduiding te dienen?

HvJ EU - CJUE 21 jun 2018, IEFBE 2773; (#DARFERDAS?), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-is-er-onderscheidend-vermogen-darferdas-als-er-in-de-praktijk-significan

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 juni 2018, IEF 18053; IEFbe 2773; C-541/18 (#Darferdas?) De merkenafdeling van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) heeft de aanvraag voor het woordmerk “ #darferdas? ” voor de waren van klasse 25 (kledingstukken, in het bijzonder T-shirts, schoeisel en hoofddeksels) afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. De merkaanvrager heeft hierop beroep ingesteld, welke werd verworpen door het Bundespatentgericht. Met het cassatieberoep wil de merkaanvrager alsnog zijn inschrijvingsaanvraag geldend maken.

1. Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat?

IEFBE 2764

Kangoeroechips wel gebruikt, maar niet als 3D-merk

Gerecht EU - Tribunal UE 27 sep 2018, IEFBE 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips), http://www.ie-forum.be/artikelen/kangoeroechips-wel-gebruikt-maar-niet-als-3d-merk
Kangoeroechips

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 18034 ; IEFbe 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips) Merkenrecht. Vernietiging. M J. Quinlan heeft een 3D-merk in de vorm van een Kangoeroe voor o.a. chips. Intersnack vordert de doorhaling van dit merk vanwege niet normaal gebruik in de afgelopen vijf jaren. De nietigheidsafdeling wijst het verzoek af. Partijen hebben een licentieverdrag voor de octrooien en modellen voor kangoeroechips gesloten in 1994 en zodoende is er wel normaal gebruik gemaakt van het merk. Echter de Kamer van beroep komt tot de conclusie dat de snacks zijn verkocht, maar niet als merk wordt gebruikt. Op de verpakking staan woorden als 'Jumpy's' of een beeldelement met een gestileerde 2D-silhouet van een kangoeroe. Van de respondenten van het marktonderzoek herkent 60% de vorm, maar slechts de helft daarvan herkent het als afkomstig van een bepaalde onderneming. De vorderingen worden afgewezen.

IEFBE 2763

Beroep op Asics merk tegen beeldmerkaanvraag met vier lijnen die kruisen slaagt niet

Gerecht EU - Tribunal UE 16 okt 2018, IEFBE 2763; ECLI:EU:T:2018:685 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen), http://www.ie-forum.be/artikelen/beroep-op-asics-merk-tegen-beeldmerkaanvraag-met-vier-lijnen-die-kruisen-slaagt-niet
van lieshout textiel asics

Gerecht EU 16 oktober 2018, IEF 18031; IEFbe 2763; ECLI:EU:T:2018:685; T-581/17 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen) Merkenrecht. Van Lieshout Textielagenturen heeft een beeldmerkaanvraag gedaan voor vier gekruiste lijnen. Oppositie is gebaseerd op Asics beeldmerken. Oppositiedivisie wees de oppositie af. Board of Appeal wijst het beroep af: "the only similarity resulting from the presence of lines which crossed". Gerecht EU wijst het beroep af.

IEFBE 2745

Beautiful Freak Tattoo mag niet verder als handelsnaam: plaatst geen tatoeages

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 12 jan 2017, IEFBE 2745; http://www.ie-forum.be/artikelen/beautiful-freak-tattoo-mag-niet-verder-als-handelsnaam-plaatst-geen-tatoeages

Rechtbank van Koophandel Gent 12 januari 2017, IEFbe 2745 (Beautiful Freak Tattoo) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser en verweerster woonden samen en hielden zich bezig met tatoeëringen of plaatsen van piercings. Eiser is onder de naam Beautiful Freak Tattoo actief te Koksijde. Na de relatiebreuk ging verweerster onder dezelfde naam verder te Koksijde. Zij heeft BVBA Sweet P opgericht, de domeinnamen 'beautifulfreakpiercing.be' en 'beautifulfreak.be' geregistreerd en de naam Beautiful Freak als Benelux woordmerk ingeschreven. Besluit: de inschrijving dient nietig te worden verklaard wegens depot te kwader trouw beperkt tot de activiteiten van tatoeage in klasse 44. De verplaatsing van haar activiteiten naar het Gentse betekenen geen verwijdering uit het fysieke territorium waaruit eiser cliëntieel puurt. Besluit: in de beperkte mate dat hun gedragingen de schijn zouden wekken dat zij actief zijn in de plaatsing van tatoeage, maken verweersters inbreuk op de eerlijke handelspraktijken en kunnen de corresponderende gevraagde stopzettingsmaatregelen worden ingewilligd.