Octrooirecht - Droit des brevets

IEFBE 2749

Geen inbreuk CAF en De Lijn op octrooi Belgisch luik

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 20 sep 2018, IEFBE 2749; (Bombardier/CAF), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-caf-en-de-lijn-op-octrooi-belgisch-luik

Vzr. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 september 2018, IEFBE 2749 (Bombardier/CAF) Octrooirecht. Stakingsvordering. CAF en Bombardier werden beiden geselecteerd voor een aanbestedingsopdracht van vervoersmaatschappij De Lijn. De Lijn stelde een gunningsverslag op waaruit blijkt dat de offerte van CAF superieur is aan die van Bombardier. Bombardier stelde daarop een stakingsvordering in tegen CAF en De Lijn op basis van een beweerdelijke inbreuk op het Belgisch luik van een Europees octrooi voor lagevloertrams. De inbreuk werd echter niet aanvaard, aangezien de trams van CAF voor De Lijn niet de kenmerken bezitten van de conclusies van het octrooi. Ook een inbreuk bij equivalent werd niet aanvaard in het licht van de specifieke numerieke waarden in de kenmerken en de beschrijving van het octrooi. De stakingsvordering werd ongegrond verklaard.

IEFBE 2715

Stakingsvordering gunningsbeslissing voor aanleg van lagevloertrams niet-ontvankelijk omdat Bombardier geen octrooihouder is

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 apr 2017, IEFBE 2715; (Bombardier tegen CAF), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-gunningsbeslissing-voor-aanleg-van-lagevloertrams-niet-ontvankelijk-omdat-bombardi

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 april 2017, IEFbe 2715 (Bombardier tegen CAF) Aanbestedingsvergunning. Octrooirecht. Vervoersmaatschappij De Lijn had een aanbestedingsopdracht gepubliceerd. CAF en Bombardier werden beide geselecteerd. De lijn stelde een gunningsverslag op waaruit blijkt dat de offerte van CAF superieur is aan die van Bombardier. Bombardier diende een verzoekschrift in bij de Raad van State tot schorsing van de gunningsbeslissing. De Raad van State oordeelde dat De Lijn haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot gelijke handeling schond omdat ze niet hebben onderzocht waarom CAF goedkoper was. Bombardier beschikt over een Europees Octrooi op een uitvinding voor aanleg voor lagevloertrams. CAF zou het octrooi schenden en daarom lagere kosten maken. Bombardier vordert om de stakingsvordering van het verzoekschrift bij de Raad van State gegrond en ontvankelijk te verklaren. Eiseres, Bombardier AT, is niet meer de houder van het octrooi omdat dit is gewijzigd en op naam van Bombardier (Holdings) staat. De stakingsvordering is niet-ontvankelijk.

IEFBE 2701

Onmogelijk informatie te verschaffen vanwege buitenlandse server van Mylan

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 8 jun 2017, IEFBE 2701; (Mylan tegen Teva ), http://www.ie-forum.be/artikelen/onmogelijk-informatie-te-verschaffen-vanwege-buitenlandse-server-van-mylan

Rechtbank van Koophandel Brussel 8 juni 2017, IEFbe 2701 (Mylan tegen Teva) Octrooirecht. Synthon groep is een internationale farmaceutische generieke groep. Voor commercialisering in België werken ze samen met Mylan. Teva is een groep die generieke en innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt. Teva vermoedt dat Mylan een werkwijze gebruikt die beschermd wordt door haar Europese octrooi. Teva verzocht de voorzitter in kort geding om een deskundige aan te stellen. Deze vordering om een deskundige aan te stellen werd toegewezen. Mylan weigerde mee te werken aan het onderzoek van de deskundige. Teva vordert een betaling wegens niet-naleving van verplichtingen. Mylan heeft derdenverzet aangetekend tegen de verplichting om stukken te overhandigen aan de deskundige en weigert de dwangsommen te betalen. De server van Mylan staat in het buitenland en heeft daartoe geen toegang. Het is voor Mylan onmogelijk om informatie te verschaffen. De vordering van Mylan wordt toegewezen en de dwangsommen worden opgeheven.

IEFBE 2661

Merkinbreuk op merk CowsOnWeb, want teken wordt gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2661; (Marcram tegen Signum), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-op-merk-cowsonweb-want-teken-wordt-gebruik-in-reclame-gericht-aan-professionele-afnemers

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2661 (Marcram tegen Signum) Marcram profileert zich als een ontwikkelaar van elektronische apparatuur – in het bijzonder voor de veeteelt. Zij was voor die activiteit niet ingeschreven in de KBO, en dan nog enkel als ‘groothandel’. Signum is een ingenieursbureau dat software en hardware ontwikkelt, produceert en verdeelt voor professionele klanten die veelal actief zijn in de landbouwsector. Het gaat in casu om Cowsonweb, een geboortebewaker/sonde voor koeien. Marcram kan geen rechten putten uit de handelsnaam “Cowsonweb” , omdat zij duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam. Marcram voerde aan dat Signum inbreuk pleegt op haar octrooirecht (BE 2013/0021). Het octrooi is echter nietig, omdat de nieuwheid en inventiviteit ontbreken. De vordering is ongegrond. De tegeneis van Signum is dat Marcram inbreuk maakt op haar merk “CowsOnWeb”. Het teken van Marcram is identiek aan het merk van Signum. Het teken wordt gebruikt in reclame gericht aan professionele afnemers en daarom is het niet relevant of Marcram de betreffende waren en diensten effectief verdeelt. Er is sprake van merkinbreuk.

IEFBE 2681

Cees Mulder - Verwijzing naar de Grote Kamer over te laat beroep of betaling taks voor het beroep na twee maanden

7 jun 2018, IEFBE 2681; G-1/18http://www.ie-forum.be/artikelen/cees-mulder-verwijzing-naar-de-grote-kamer-over-te-laat-beroep-of-betaling-taks-voor-het-beroep-na-t

Verwijzingsbeschikking President EOB naar Grote Kamer van Beroep 7 juni 2018, G-1/18. Octrooiprocesrecht. De President van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft een rechtsvraag voorgelegd aan de Grote Kamer van beroep. Hij kan dit doen wanneer twee kamers van beroep over deze vraag uiteenlopende beslissingen hebben genomen (Artikel 112(1)(b) EOV). Het betreft de vraag (vertaald uit het Frans):

"Indien beroep wordt ingesteld en/of de taks voor het beroep wordt betaald na het verstrijken van de termijn van twee maanden volgens Artikel 108 EOV, is het beroep dan niet-ontvankelijk of wordt het geacht niet te zijn ingesteld, en moet de taks voor het beroep worden terugbetaald?"

IEFBE 2677

HvJ EU: Ook bescherming zelfs indien de combinatie van werkzame stoffen niet specifiek en precies identificeerbaar in de bewoordingen van de conclusies staan vermeld

HvJ EU - CJUE 25 jul 2018, IEFBE 2677; ECLI:EU:C:2018:585 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-ook-bescherming-zelfs-indien-de-combinatie-van-werkzame-stoffen-niet-specifiek-en-precies-id

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17872; IEFbe 2677; LS&R 1635; C-121/17; ECLI:EU:C:2018:585 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences) ABC. Octrooirecht.  Uit het nieuwsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: de octrooibescherming van een medicijn dat bestaat uit meerdere werkzame stoffen, moet worden beoordeeld vanuit een oogpunt van de vakman naar de stand van de techniek op de datum van indiening of de prioriteitsdatum van dat octrooi. Het EU-Hof volgt met deze uitleg de opvatting van de Nederlandse regering in een Britse zaak over een middel ter bestrijding van HIV. Door deze uitleg zal het middel waarschijnlijk eerder rechtenvrij geproduceerd kunnen worden.
HvJ EU:

Artikel 3, onder a), van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat een product dat is samengesteld uit meerdere werkzame stoffen met een gecombineerd effect wordt „beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van deze bepaling, wanneer de conclusies van het basisoctrooi noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de combinatie van de werkzame stoffen waaruit het product bestaat, zelfs indien die combinatie niet uitdrukkelijk is vermeld in deze conclusies. Daartoe is vereist dat uit het oogpunt van de vakman en op basis van de stand van de techniek op de datum van indiening of prioriteitsdatum van het basisoctrooi:
– de combinatie van deze werkzame stoffen, in het licht van de beschrijving en de tekeningen van dit octrooi, noodzakelijkerwijs valt onder de uitvinding waarvoor dat octrooi geldt, en
– elk van deze werkzame stoffen specifiek kan worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat octrooi bekendgemaakte gegevens.

IEFBE 2630

Geen equivalente inbreuk: beschermingsomvang pemetrexed dinatrium-octrooi is beperkt

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 15 jun 2018, IEFBE 2630; (Eli Lilly tegen Fresenius Kabi), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-equivalente-inbreuk-beschermingsomvang-pemetrexed-dinatrium-octrooi-is-beperkt

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 15 juni 2018, IEFbe 2630 (Eli Lilly tegen Fresenius Kabi) Octrooirecht. Lilly brengt onder meer het kankergeneesmiddel Alimta op de markt en is houdster van EP 1 313 508 (EP 508). Het actieve bestanddeel in Alimta (na oplossing) bestaat uit pemetrexed anionen. In Alimta zijn de anionen gebonden aan natriumionen en wordt daarmee het pemetrexed dinatriumzout gevormd. Het generieke geneesmiddel van Fresenius heeft als basis pemetrexed. De waterstofatomen worden echter niet vervangen door natriumionen, maar aangevuld met tromethamine. De beschermingsomvang van het octrooi van Lilly is als dusdanig beperkt tot de toepassing van pemetrexed dinatrium. Tijdens de verleningsprocedure heeft zij nagelaten om in de beschermingsomvang equivalenten van pemetrexed dinatrium te voorzien. Anders oordelen zou ertoe kunnen leiden dat het idee van combinatietherapie met B12 als dusdanig wordt beschermd. De eis op grond van equivalente inbreuk is ongegrond.

IEFBE 2558

Conclusie AG: Geen ABC voor werkzame stoffen die niet specifiek en precies identificeerbaar in de bewoordingen van de conclusies van het basisoctrooi zijn vermeld

HvJ EU - CJUE 25 apr 2018, IEFBE 2558; ECLI:EU:C:2018:278 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-geen-abc-voor-werkzame-stoffen-die-niet-specifiek-en-precies-identificeerbaar-in-de-bew

Conclusie AG HvJ EU 25 april 2018, IEF 17654; IEFbe 2558; LS&R 1601; C-121/17; ECLI:EU:C:2018:278  (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences) Octrooirecht – Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen – Verordening (EG) nr. 469/2009 – Artikel 3, onder a) – Voorwaarden voor verkrijging – Product beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi – Beoordelingscriteria. Conclusie AG:

„Artikel 3, onder a), van [ABC-Vo] staat in de weg aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor werkzame stoffen die niet in de bewoordingen van de conclusies van het basisoctrooi zijn vermeld. Het feit dat een stof of samenstelling onder de beschermingsomvang van het basisoctrooi valt, is een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde om te worden beschouwd als een product dat wordt beschermd door een octrooi in de zin van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009. Een product wordt beschermd door een octrooi in de zin van artikel 3, onder a), van die verordening indien het op de prioriteitsdatum van het octrooi voor de vakman vanzelfsprekend was dat de betrokken werkzame stof specifiek en precies identificeerbaar was in de bewoordingen van de conclusies van het basisoctrooi. Wanneer het om een combinatie van werkzame stoffen gaat, moet elke werkzame stof van die combinatie specifiek en precies alsook afzonderlijk identificeerbaar zijn in de bewoordingen van de conclusies van het basisoctrooi.”