Diversen - Divers

IEFBE 2004

BMM Wim Mak Award(s)

bmm award news letter 25112016

In 2015 werd er helaas geen Wim Mark Award uitgereikt en daarom was het dan ook- na uitvoerig beraad - een groot genoegen voor de jury tot de volgende keuze te komen:
Op de 1e plaats: De maatman in het merkenrecht (BMM Bulletin); Jeroen Muyldermans
Op de 2e plaats: 3D-printen: een revolutie in het modellenrecht (?) (BMM Bulletin); Marjolein Driessen
Op de 3e plaats: De onwettigheid van het principe geen bescherming zonder merkinschrijving uit artikel 2.19.1. BVIE (BMM Bulletin); Alexis Hallemans. Een eervolle vermelding voor de bijdrage van Olivier Vrins, Prelude, themes and variations for author’s rights and copyright (BMM Bulletin).

 

IEFBE 1997

Conclusie AG: Plaats waar houder van exclusieve distributierecht verkoopdaling heeft, is schadebrengende feit

HvJ EU - CJUE 9 nov 2016, IEFBE 1997; ECLI:EU:C:2016:843 (concurrence tegen Samsung en Amazon), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-plaats-waar-houder-van-exclusieve-distributierecht-verkoopdaling-heeft-is-schadebrengen

Conclusie AG HvJ EU 9 november 2016, IEF 16382; IEFbe 1997; IT 2174; ECLI:EU:C:2016:843; Zaak C‑618/15 (concurrence tegen Samsung en Amazon) Procesrecht. Bevoegdheid. Verbintenissen uit onrechtmatige daad. Selectief distributienetwerk met verbod op online doorverkoop buiten een netwerk. Concurrence is een elektronicadetailhandel met een winkel in Parijs en verkoop via een website. Zij heeft met verweerster Samsung een selectieve distributieovereenkomst gesloten voor de verkoop van Samsung-producten. Samsung verwijt nu verzoekster doorverkoop via een onlinemarktplaats het contractuele beding te schenden en beëindigt de relatie. Vordering tot staking van de onrechtmatige verstoring. Aanknopingspunt schadebrengende feit. Conclusie AG:

Artikel 5, punt 3, van EEX-Vo moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van schending van het verbod op verkoop buiten een exclusief distributienetwerk door middel van een online aanbod, op websites in verschillende lidstaten, van producten die onder het exclusieve recht vallen, als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan moet worden aangemerkt: de plaats waar de houder van het exclusieve distributierecht te maken heeft met een verkoopdaling, welke plaats samenvalt met het grondgebied waarop zijn recht wordt beschermd. De oorsprong van de websites waar de betrokken producten op worden aangeboden, is niet relevant bij de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid.

 

IEFBE 1954

Voorlopige BMa-maatregelen inzake exclusieve TV-zendrechten Superprestige veldritten bevestigd

Brussel - Bruxelles 7 sep 2016, IEFBE 1954; (Telenet tegen Belgische Mededingingsautoriteit; Veldritorganisatoren), http://www.ie-forum.be/artikelen/voorlopige-bma-maatregelen-inzake-exclusieve-tv-zendrechten-superprestige-veldritten-bevestigd
hansgrohe superprestige veldritten

Hof van beroep Brussel 7 september 2016, IEFbe 1955 (Telenet tegen Belgische Mededingingsautoriteit; Veldritorganisatoren) Mededinging. Uitzendrechten. Exclusiviteit. Telenet verzoekt het hof om de beslissing met voorlopige maatregelen te vernietigen. De beslissing omvat de exclusiviteitsclausule betreffende de zendrechten voor de Hansgrohe Superprestige veldritten te schorsen bij toepassing van artikel IV. 64 par 1 WER. Veldritorganisatoren dient binnen een maand te informeren of de exclusiviteit wordt geschorst of dat er een biedprocedure wordt georganiseerd. Beroepen zijn ongegrond. Beroep is opgedeeld in negen middelen:

IEFBE 1927

Persbericht: Commissie verwelkomt arresten van het Hof in Lundbeck beslissing in eerste farma ‘pay-for-delay' zaak

8 sep 2016, IEFBE 1927; (Oordeel General Court n.a.v. de European Commission), http://www.ie-forum.be/artikelen/persbericht-commissie-verwelkomt-arresten-van-het-hof-in-lundbeck-beslissing-in-eerste-farma-pay-for
Europeaan Commission

Persbericht European commission 8 september 2016, IEF 1624; IEFBE 1927; LS&R 1373; cases T-472/13, T-460/13, T-467/13, T-469/13, T-470/13, T-471/13 (Oordeel General Court n.a.v. de European Commission)

Op 8 september heeft het Gerecht het oordeel van de Commissie in de ‘Lundbeck decision’ gehandhaafd met betrekking tot de pay-for-delay overeenkomst over de EU antitrustregels. In een dergelijke overeenkomst betaalt een originele farmaceutische de fabrikant van generieke producten om weg te blijven van de markt.
Het gerecht heeft op 8 september de bevindingen van de Commissie bevestigd. Het is de eerste keer dat er geoordeeld wordt over de pay-for-delay overeenkomst in de farmaceutische sector. In het bijzonder is er geoordeeld dat de commissie had het bij het juiste eind door te stellen dat generics competitors instemde met Lundbeck om weg te blijven van de markt in ruil voor waardevolle transfers en andere stimulansen, waarmee er een ‘afkopen van concurrentie’ werd gevormd.
De Commissie heeft terecht vastgesteld dat de overeenkomst de concurrentiedruk van de generic competitors elimineerde en er sprake is van een beperking van mededinging. Bovendien was Lundbeck niet in staat om te verantwoorden waarom de specifieke overeenkomsten nodig zijn om haar intellectuele eigendom te beschermen.

IEFBE 1924

Conclusie AG: Overeenkomst EU-Canadese doorgifte passagiersgegevens kan niet worden gesloten

HvJ EU - CJUE 8 sep 2016, IEFBE 1924; ECLI:EU:C:2016:656 (EU Canada PNR-overeenkomst), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-overeenkomst-eu-canadese-doorgifte-passagiersgegevens-kan-niet-worden-gesloten
EU Canada

Conclusie AG HvJ EU 8 september 2016, IT 2130; IEFBE 1924; ECLI:EU:C:2016:656 (EU Canada PNR-overeenkomst) Persoonsgegevens. Terrorisme bestrijding. Privé- en gezinsleven. De EU en Canada zijn in 2010 onderhandelingen gestart over een overeenkomst over de doorgifte en de verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-overeenkomst). De overeenkomst moet het mogelijk maken dat PNR-gegevens aan de Canadese autoriteiten worden doorgegeven met het oog op latere doorgifte van gegevens, teneinde terrorisme en andere grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Aan het Hof wordt gevraagd of de voorgenomen overeenkomst verenigbaar is met het recht van de Unie, dat de eerbiediging van het privé- en gezinsleven en de bescherming van persoonsgegevens waarborgt. Volgens de AG kan de tussen de Europese Unie en Canada voorgenomen overeenkomst inzake de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers in haar huidige vorm niet worden gesloten. Conclusie AG:

1)      Het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de voorgenomen overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het passagiersnamenregister (PNR), ondertekend op 25 juni 2014, moet worden gebaseerd op artikel 16, lid 2, eerste alinea, en artikel 87, lid 2, onder a), VWEU, gelezen in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), v), VWEU.

2)      De voorgenomen overeenkomst is verenigbaar met artikel 16 VWEU en de artikelen 7 en 8 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, op voorwaarde dat:

 

IEFBE 1830

EC Aanbesteding: Onderzoek naar de juridische aspecten van de aanvullende beschermingscertificaten in de EU

EC opdracht, Onderzoek naar de juridische aspecten van de aanvullende beschermingscertificaten in de EU: 9 juni tot 27 juli 2016.
Juridisch onderzoek naar het EU-systeem van aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s). Dit onderzoek moet worden gebruikt voor een algemene evaluatie van het ABC-systeem in de EU alsook voor het informeren over de beslissing om op Europees niveau een nieuwe ABC-titel voor te leggen en om te beslissen of de bestaande ABC-wetgeving moet worden herzien. Complete details over deze aanbesteding, klik hier.

IEFBE 1736

HvJ EU: de Sonos Zoneplayer moet worden ingedeeld onder post 8519

HvJ EU - CJUE 17 mrt 2016, IEFBE 1736; ECLI:EU:C:2016:184 (Sonos tegen Staatssecretaris van Financiën), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-de-sonos-zoneplayer-moet-worden-ingedeeld-onder-post-8519

HvJ EU 17 maart 2016, IEF 15785; IEFbe 1736; IT 2015; C-84/15; ECLI:EU:C:2016:184 (Sonos Europe tegen Staatssecretaris van Financiën)
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de posten 8517, 8518, 8519, 8527 en 8543 van de gecombineerde nomenclatuur zoals opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Sonos Europe en de Staatssecretaris van Financiën over de tariefindeling van standalone toestellen. Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

IEFBE 1718

UPC Court Fees and Recoverable Costs

Na de eerdere consultatie IEFbe 1686, heeft de Preparatory Committee de Rules on Court fees and recoverable costs for the UPC vastgesteld: "The Rules will be subject to legal scrubbing but, in the interests of transparency and to keep users updated on the current work programme of the Committee, the Chair has agreed the Rules are published in their current form, alongside an Explanatory Note, and can be found here."