IEFBE 3324

Litigieuze model wekt déjà-vu-indruk

Gerecht EU - Tribunal UE 10 nov 2021, IEFBE 3324; ECLI:EU:T:2021:782 (Eternit tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/litigieuze-model-wekt-d-j-vu-indruk

Gerecht EU 10 november 2021, IEF 20348 , IEFbe 3322 ; ECLI:EU:T:2021:782 (Eternit tegen EUIPO) Verzoekster, Eternit is houdster van het gemeenschapsmodel dat in 2014 bij EUIPO is aangevraagd en ingeschreven. In 2016 heeft interveniënte, Eternit Österreich GmbH een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend. Interveniënte voerde aan dat het litigieuze model niet nieuw was in de zin van artikel 5 van verordening nr. 6/2002, dat het geen eigen karakter had in de zin van artikel 6 van deze verordening en dat de uiterlijke kenmerken ervan uitsluitend door de technische functie werden bepaald in de zin van artikel 8, lid 1, van deze verordening. De nietigheidsafdeling verklaarde het litigieuze model nietig omdat het geen eigen karakter heeft ten opzichte van een model dat in 2013 openbaar was gemaakt in een brochure. Verzoekster heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. De derde kamer van beroep van het EUIPO heeft het beroep verworpen op grond dat het litigieuze model geen eigen karakter had aangezien het voor de geïnformeerde gebruiker in het algemeen overeenstemde met het oudere model. Eternit verzoekt nu het Gerecht deze beslissing te vernietigen. Het beroep wordt verworpen omdat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een déjà-vu-indruk ten opzichte van het oudere model wekt.

IEFBE 3323

Claim tegen nieuwe naam 'vooruit' verworpen

18 nov 2021, IEFBE 3323; (Koksijde tegen Vooruit), http://www.ie-forum.be/artikelen/claim-tegen-nieuwe-naam-vooruit-verworpen

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 18 november 2021, IEFbe 3323; A/21/01030 (Koksijde Vooruit tegen Vooruit) Kort geding. De Vlaamse socialistische partij wijzigde in maart 2021 haar naam van SP.A naar VOORUIT. Tegen die nieuwe naam kwam protest, onder meer van een rechtse lokale politieke partij KOKSIJDE VOORUIT, die een stakingsvordering instelde op grond van oneerlijke marktpraktijken. De voorzitter verwerpt in deze uitspraak  alle eisen van KOKSIJDE VOORUIT, die niet bewees dat de Vlaamse socialistische partij “op duurzame wijze bepaalde goederen of diensten aanbiedt op de markt. Het louter deponeren van een Uniemerk door de socialistische partij vormt in ieder geval geen bewijs dat zij dergelijke activiteiten wel zou stellen. Aangezien niet aangetoond is dat de procespartijen ondernemingen zijn in de zin van artikel I.8, 39° WER, is niet voldaan aan de betrokken voorwaarde van artikel VI.104 WER. De voorzitter verklaart de stakingsvordering dan ook ongegrond in de mate dat ze gesteund is op artikel VI.104 WER.”

IEFBE 3322

Conclusie A-G over kosten octrooigemachtigde

11 nov 2021, IEFBE 3322; ECLI:EU:C:2021:918 (NovaText tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-over-kosten-octrooigemachtigde

HvJ EU Conclusie A-G 11 november 2021, IEF 20341, IEFbe 3322 ;ECLI:EU:C:2021:917 (NovaText GmbH tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) De Universiteit van Heidelberg heeft bij het Landgericht Mannheim tegen NovaText een vordering tot staking van de inbreuk op haar Uniemerken en tot erkenning van haar rechten op deze Uniemerken ingesteld. De vertegenwoordiger van de universiteit heeft in het verzoekschrift gewezen op de bijstand van een octrooigemachtigde. Het geding werd beëindigd door een schriftelijke schikking tussen de partijen. Daarop heeft NovaText bij het Oberlandesgericht Karlsruhe hoger beroep ingesteld tot nietigverklaring van de beschikking over de begroting van de kosten, voor zover deze zag op de voor rekening van NovaText komende kosten van de octrooigemachtigde.

IEFBE 3321

Conclusie A-G over advocaatkosten in buitengerechtelijke stap

11 nov 2021, IEFBE 3321; ECLI:EU:C:2021:918 (Koch Media GmbH tegen FU), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-over-advocaatkosten-in-buitengerechtelijke-stap

HvJ EU Conclusie A-G 11 november 2021, IEF 20340, IEFbe 3321; ECLI:EU:C:2021:918 (Koch Media GmbH tegen FU) Koch Media is een onderneming die computerspellen verkoopt en is op het Duitse grondgebied houdster van de exclusieve naburige rechten op het computerspel “This War of Mine”. FU is een natuurlijk persoon en heeft, zonder een bedrijfs- of beroepsbelang na te streven en in strijd met de rechten van Koch Media, dit computerspel tussen 26 en 28 november 2014 op ten minste dertien tijdstippen via zijn internetaansluiting op een onlineplatform voor filesharing geplaatst en aan derden beschikbaar gesteld voor download. Koch Media heeft een advocatenkantoor in de arm genomen, dat in haar naam een aanmaning naar FU heeft gestuurd waarin onder ander € 20.000 euro schadevergoeding is gevorderd. De diensten van de advocaat brachten € 984,60 met zich mee, deze heeft Koch Media ook van de inbreukmaker gevorderd.

IEFBE 3320

Dirk Visser: Ook stukjes van een Ferrari als model beschermd

Dirk Visser

In zijn nieuwe column op Mr-online gaat Dirk Visser in op de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 28 oktober 2021 over een onderdeel van de Ferrari FXX K, [IEF 20278].
"Een zichtbaar gedeelte van een sportauto dat duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur kan beschermd zijn als Europees ‘niet-ingeschreven gemeenschapsmodel."
Lees verder >>

IEFBE 3319

HvJ EU: ClientEarth tegen Europese Commissie

HvJ EU - CJUE 6 okt 2021, IEFBE 3319; ECLI:EU:C:2021:802 (ClientEarth tegen Europese Commissie), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-clientearth-tegen-europese-commissie

HvJ EU 6 oktober 2021, IEF 20322 , IEFbe 3319; ECLI:EU:C:2021:802 (ClientEarth tegen Europese Commissie) Met haar hogere voorziening verzoekt ClientEarth, een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor milieubescherming het Hof tot vernietiging van het door haar bestreden arrest. Dit arrest betreft verwerping van het door ClientEarth ingestelde beroep tot nietigverklaring van besluit C(2016) 8454 van de Commissie tot afwijzing van een door ClientEarth ingediend verzoek tot interne herziening van een uitvoeringsbesluit van de Commissie, waarin een autorisatie voor vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat is verleend inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen. ClientEarth voert ter ondersteuning van haar hogere voorziening zeven middelen aan. Alle middelen worden afgewezen waardoor het Hof de hogere voorziening in geheel afwijst. 

IEFBE 3318

Gerecht EU handhaaft miljardenboete Google

Gerecht EU - Tribunal UE 10 nov 2021, IEFBE 3318; ECLI:EU:T:2021:763 (Google Shopping), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-handhaaft-miljardenboete-google

Gerecht EU 10 november 2021, IT 3715, RB 3568, IEFbe 3318; ECLI:EU:T:2021:763 (Google Shopping) Het Gerecht verwerpt grotendeels het beroep van Google tegen het besluit van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat Google misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie door haar eigen prijsvergelijkingsdienst te bevoordelen boven concurrerende prijsvergelijkingsdiensten. Het Gerecht handhaaft de aan Google opgelegde boete van € 2,42 miljard. Het Gerecht erkent het mededingingsverstorende karakter van de litigieuze praktijk en oordeelt dat de Commissie terecht schadelijke gevolgen voor de mededinging heeft vastgesteld. Het Gerecht sluit elke objectieve rechtvaardiging voor het gedrag van Google uit.


 
IEFBE 3317

Allard Ringnalda: terugblik op vormgevingsbescherming

, IEFBE 3317; http://www.ie-forum.be/artikelen/allard-ringnalda-terugblik-op-vormgevingsbescherming

De rechtspraak heeft sinds september vorig jaar een rijke oogst opgeleverd aan uitspraken over de auteurs- en modelrechtelijke bescherming van productvormgeving. Daarin komt een aantal terugkerende onderwerpen aan bod, soms met nieuwe, fundamentele inzichten. In deze bijdrage wordt de recente rechtspraak thematisch besproken. Aan bod komen onder meer de techniekrestrictie, de rol van het vormgevingserfgoed, de uitleg van modeldepots, en het zichtbaarheidsvereiste bij modelbescherming. Tot slot worden enkele actuele ontwikkelingen besproken, waaronder uitstaande prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.
Lees verder >>

Deze terugblik op de rechtspraak over vormgevingsbescherming in de afgelopen 12 maanden, verscheen onlangs in Berichten Industriële Eigendom (BIE) 2021 / 5.

IEFBE 3316

Gerecht EU: AC Milan tegen EUIPO en InterES

Gerecht EU - Tribunal UE 10 nov 2021, IEFBE 3316; ECLI:EU:T:2021:773 (AC Milan tegen EUIPO en InterES), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-ac-milan-tegen-euipo-en-interes

Gerecht EU 10 november 2021, IEF 20318, IEFbe 3316; ECLI:EU:T:2021:773 (AC Milan tegen EUIPO – InterES) Het Gerecht bevestigt dat het teken dat het embleem van de voetbalclub AC Milan vertegenwoordigt, niet internationaal kan worden ingeschreven als merk dat de Unie voor kantoorbenodigdheden en kantoorbenodigdheden aanduidt. De hoge mate van auditieve gelijkenis en gemiddelde visuele overeenstemming van dat teken met het oudere Duitse woordmerk MILAN leidt tot verwarringsgevaar bij de consument, wat hun gelijktijdige bescherming in de Unie uitsluit. Zie ook het persbericht.

IEFBE 3314

HvJ EU: Pardo tegen CVVP

HvJ EU - CJUE 14 okt 2021, IEFBE 3314; ECLI:EU:C:2021:849 (Pardo tegen CVVP), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-pardo-tegen-cvvp

HvJ EU 14 oktober 2021, IEF 20315, IEFBE 3314; ECLI:EU:C:2021:849 (Pardo tegen CVVP) Dit verzoek tot een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen José Pardo SL (hierna “Pardo”) en Club de Variedades vegetales Protegidas (hierna “CVVP”). Op 4 oktober 2004 heeft Nadorcott Protection een communautair kwekersrecht voor het mandarijnenbomenras "Nadorcott” gekregen. Pardo exploiteert sinds 2006 een boomgaard met mandarijnenbomen van het ras Nadorcott. In hoger beroep is geoordeeld dat de vorderingen met betrekking tot inbreuken die minder dan drie jaar vóór de instelling van beroepen van CVVP zijn verricht, niet verjaard zijn, terwijl de vorderingen over handelingen die meer dan drie jaar daarvoor zijn verricht dat wel zijn. Het Tribunal Supremo waar Pardo cassatie heeft ingesteld verzoekt het Hof nu een prejudiciële beslissing te nemen over wanneer de verjaringstermijn van artikel 96 van verordening (EG) nr. 2100/94 ingaat en de omvang van de verjaarde vorderingen. Het Hof oordeelt dat de verjaringstermijn ingaat op het tijdstip waarop enerzijds het communautaire kwekersrecht definitief is verleend en anderzijds de houder van het recht op communautaire bescherming kennis heeft gekregen van de handeling en van de identiteit van de overtreder. De in artikel 94 en 95 bedoelde vorderingen zijn verjaard over het geheel van inbreukmakende handelingen.

IEFBE 3313

Nationaal Reclamerecht Congres op 16 december

Houd uw agenda vrij voor het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 16 december in Hotel Jakarta.
Ebba Hoogenraad en Willem Leppink leiden ons door een interactief dagprogramma, met parallelsessies, paneldiscussies en boeiende sprekers vanuit bedrijfsleven, advocatuur en toezichthouders. Natuurlijk starten we met het jaarlijkse overzicht van rechterlijke ´hits and misses´, een ‘behind the scenes’ van de Stichting Reclame Code en een terugblik op het jaar door de ACM. Het Commissariaat voor de Media geeft een voorzet op enkele beleidsvoornemens (met influencers voorop). In de middag komen thema’s als Pharma, Food en Duurzaamheid aan bod.

IEFBE 3312

HvJ EU: Biofa tegen Sikma

HvJ EU - CJUE 14 okt 2021, IEFBE 3312; ECLI:EU:C:2021:843 (Biofa tegen Sikma), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-biofa-tegen-sikma

HvJ EU 14 oktober 2021, IEF 20299, IEFBE 3312; ECLI:EU:C:2021:843 (Biofa tegen Sikma) Het Oberlandesgericht Köln waarbij Biofa hoger beroep heeft ingesteld, heeft het Hof verzocht te verduidelijken of de goedkeuring van een werkzame stof bij een uitvoeringsverordening overeenkomstig artikel 9 van verordening nr. 528/2012 inhoudt dat de aangezochte rechter ervan moet uitgaan dat een product dat deze stof bevat een "biocide" in de zin van artikel 3, lid 1, onder a van deze verordening is, zonder dat deze aangezochte rechter kan vaststellen of er is voldaan aan de voorwaarden van deze bepaling. In zijn prejudiciële beslissing oordeelt het Hof dat een product dat als doel heeft schadelijke organismen te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken, en dat een werkzame stof bevat en door de Commissie is goedgekeurd niet louter op grond van die goedkeuring valt onder het begrip biocide. De bevoegde nationale rechter staat vrij om na te gaan of dit product voldoet aan alle gestelde voorwaarden om onder dit begrip te vallen. Indien de samenstelling van dat product identiek is aan die van het biocide moet deze rechter oordelen dat dit product onder het begrip biocide valt.

IEFBE 3311

Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 9 is published

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 9 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. What to read:

Columns
- Rob van den Hoven van Genderen: The criminalization of Doxing;
- Peter van Schelven: Hacking IT systems: European Court of Justice to clarify the GDPR on IT-security;
- Hans Schnitzler: We nihilists;
- Bernold Nieuwesteeg: To negotiate or not to negotiate.

The Legal Look
From Victor de Pous where he provides insight into what legal incidents can contribute to digital security policies.

Article
Dana Spataru – Partner Risk Advisory at Deloitte: Emerging tech wideming cyber skills gap. Can women help close it? In her article, Dana gives attention to Deloitte's Women in Cyber Initiative. She also discusses the risks that come forward when new technologies emerge. How can we tackle these risks and who is best suited to do so?

IEFBE 3310

Oproep ALAI Award, essayprijs voor studenten

De Vereniging voor Auteursrecht nodigt studenten van harte uit om mee te dingen naar de ALAI Award.
In de geest van het inspireren van de volgende generatie experts op het gebied van intellectueel eigendom, heeft ALAI met de steun van GESAC de ALAI Award, een jaarlijkse prijs voor studenten, gelanceerd. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan de schrijver van het beste essay met betrekking tot auteursrecht. Het essay moet een Europese dimensie hebben en elementen bevatten die verband houden met het collectieve beheer van het recht van auteurs.
Studenten van alle nationaliteiten zijn welkom om zich aan te melden. Deadline van het eerste concept is op 15 november a.s. Kijk hier voor meer informatie over de prijs en inschrijving.

IEFBE 3309

Conclusie A-G in Acacia tegen Bayerische Motoren Werke

HvJ EU - CJUE 28 okt 2021, IEFBE 3309; ECLI:EU:C:2021:886 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke ), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-in-acacia-tegen-bayerische-motoren-werke

HvJ EU conclusie A-G 28 oktober 2021, IEF 20282, IEFbe 3309; ECLI:EU:C:2021:886 (Acacia tegen Bayerische Motoren Werke) Via MinBuza: Geïntimeerde is autofabrikant en onder meer houdster van het litigieus gemeenschapsmodel. Appellante, een Italiaanse onderneming, produceert in Italië velgen voor motorvoertuigen en brengt deze goederen in de EU in de  handel. Geïntimeerde voert aan dat het in de handel brengen van bepaalde velgen in Duitsland inbreuk maakt op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl appellante zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM.

IEFBE 3307

HvJ EU: Ferrari tegen Mansory Design

HvJ EU - CJUE 28 okt 2021, IEFBE 3307; ECLI:EU:C:2021:889 (Ferrari tegen Mansory Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-ferrari-tegen-mansory-design

HvJ EU 28 oktober 2021, IEF 20278, IEFbe 3307; ECLI:EU:C:2021:889 (Ferrari tegen Mansory Design) Het Duitse Bundesgerichtshof waarbij Ferrari beroep in Revision heeft ingesteld, heeft het Hof verzocht te verduidelijken of de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig, de beschikbaarstelling voor het publiek van een model van een deel of onderdeel van dat voortbrengsel met zich mee kan brengen, en, zo ja, in hoeverre de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel zelfstandig moet zijn ten opzichte van het voortbrengsel in zijn geheel, teneinde te kunnen onderzoeken of deze verschijningsvorm een eigen karakter heeft [IEF 19172].
In zijn prejudiciële beslissing oordeelt het Hof met name dat het Unierecht aldus moet worden uitgelegd dat de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig, met zich meebrengt dat een model van een deel van dat voortbrengsel of van een onderdeel van dat voortbrengsel als samengesteld voortbrengsel voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, op voorwaarde dat bij die beschikbaarstelling de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel duidelijk herkenbaar is. Zie ook de officiële samenvatting van deze uitspraak en de conclusie van de A-G [IEF 20129].

IEFBE 3308

Overzicht auteursrechtspraak HvJ EU en Leidse cursus 'Actualiteiten Auteursrecht'

Dit document bevat thematisch ingedeelde korte samenvattingen van de rechtspraak en de aanhangige zaken bij het HvJ EU op het gebied van het auteursrecht, met ECLI-nummers en met hyperlinks naar – indien beschikbaar – de volledige teksten van de arresten en de conclusies AG.

Nieuwe arresten sinds november 2020:
1. 9 maart 2021 VG Bild-Kunst/SPK (C‐392/19) (Framing), [IEF 19815]
2. 3 juni 2021 CV-Online Latvia/Melons (C-762/19) (kopiëren en indexeren), [IEF 20021]
3. 17 juni 2021 Mircom/Telenet (C- 597/19) (Systematische registrattie), [IEF 20033]
4. 22 juni 2021 YouTube & Cyando (C‐682/18 en C683/18) (Platform aansprakelijkheid), [IEF 20039]
5. 6 oktober 2021 Top System SA / België (C-13/20) (Decompilatie computerprogramma’s), [IEF 20242]
Lees verder >>

Deze nieuwe rechtspraak wordt uitgebreid besproken op 15 november a.s. tijdens de jaarlijkse cursus Actualiteiten Auteursrecht in Leiden door Marijn Kingma en Bernt Hugenholtz. Hugenholtz spreekt (ook) over databanken, datamining en de Data Act.

IEFBE 3306

Online studiedag AIPPI Belgium op 25 november

Op donderdag 25 november organiseert AIPPI Belgium, beroepsvereniging inzake de ontwikkeling en verbetering van de bescherming van de intellectuele eigendom, een online studiedag. De onderwerpen die deze dag besproken worden, zijn Patents, Trademarks, Trade secrets: capita selecta & recent Developments. Injunctions & patents – Recent case law on patents – Reasonable Steps in Trade Secrets – Bad Faith, Collective trademarks, Geographical indications in trademarks.

Kijk hier voor het gehele programma. Registeren kan via deze link.

IEFBE 3305

Beroep tegen opgelegde verbodsmaatregel afgewezen

Brussel - Bruxelles 25 okt 2021, IEFBE 3305; 2020/KR/73 (Fear of God tegen Kadine ), http://www.ie-forum.be/artikelen/beroep-tegen-opgelegde-verbodsmaatregel-afgewezen

Hof van beroep Brussel 25 oktober 2021, IEFbe 3305 (Fear of God tegen Kadine) Kadine is de houder van het modemerk ESSENTIEL / ESSENTIEL ANTWERP, ingeschreven als zowel Benelux woordmerk als internationaal beeldmerk met aanduiding van de EU. Appellante, Fear of God (FOG), is een Amerikaanse producente van kleding. Zij lanceerde een nieuw submerk: ESSENTIALS, al dan niet met onderschrift FEAR OF GOD. In reactie hierop dagvaardde Kadine FOG voor de rechter in Parijs en startte FOG een nietigheidsprocedure bij het EUIPO tegen het Uniemerk van Kadine. Dit laatste op grond van afwezigheid van onderscheidend vermogen. Deze procedure is nog hangende. In 2019 dagvaardde Kadine FOG in een stakingsprocedure voor de ondernemingsrechtbank van Brussel. Hierbij wordt de vordering van Kadine toegewezen voor wat betreft de Benelux. De vordering voor wat betreft de EU werd geschorst gelet op de nietigheidsprocedure bij het EUIPO. Kadine dagvaardde FOG vervolgens in kort geding. Bij beschikking van 11 december 2020 legt de kort geding rechter een voorlopige EU-wijde verbodsmaatregel op aan FOG. Tegen de verbodsmaatregel treedt FOG in hoger beroep. Het hof wijst het hoger beroep van FOG tegen de door de kortgedingrechter opgelegde voorlopige maatregelen af.

IEFBE 3303

Nietigheidsprocedure spiraalvormig haarelastiekje

Gerecht EU - Tribunal UE 20 okt 2021, IEFBE 3303; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion), http://www.ie-forum.be/artikelen/nietigheidsprocedure-spiraalvormig-haarelastiekje

Gerecht EU 20 oktober 2021, IEF 20273, IEFbe 3303; ECLI:EU:T:2021:718 (JMS Sports tegen Inter-Vion) Verzoekster JMS Sports is houdster van een gemeenschapsmodel in de klasse 'haarspelden'. Het litigieuze model betreft een spiraalvormig haarelastiek. Inter-Vion heeft een vordering tot nietigverklaring van dit model ingediend, op grond van het ontbreken van nieuwheid en een eigen karakter. Hiervoor voert zij aan dat in 2009 al op een blog verschillende foto's zijn gepubliceerd van soortgelijke elastieken van het merk SwirliDo. Het ingeschreven model van JMS Sports wordt nietig verklaard. In deze procedure bestrijdt JMS deze beslissing. Ze betwist dat het model van SwirliDo gelijk is aan haar model. Meer specifiek betwist zij de bewijskracht van het bewijs dat interveniënte heeft overgelegd om aan te tonen dat deze openbaarmaking eerder had plaatsgevonden. Volgens vaste rechtspraak wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer de partij die de openbaarmaking aanvoert, het bewijs heeft geleverd van de feiten die deze openbaarmaking opleveren. JMS slaagt er niet in om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de screenshots van de blogs succesvol te betwisten. Het beroep wordt verworpen.