IEFBE 3434

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

IEFBE 3442

Inhoudsopgave BMM Bulletin

Inhoudsopgave van BMM Bulletin 1-2022. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Faillissement • La faillite / Joost Becker en Lenneke van Gaal

FAILLISSEMENT • LA FAILLITE
- Het maximaliseren van de waarde van merkenportfolio’s door het creëren van een zo sterk mogelijke registerpositie: een aantal tips & tricks  / Lenneke van Gaal
- Registerwijsheden voor merken en modellen / Dick van Engelen
- Merkrechten, licenties, zekerheden en faillissement  / Maartje ter Horst
- Modellen en faillissement  / Joost Becker en Lorena van den Berg

IEFBE 3440

Prejudiciële vragen over gewasbeschermingsmiddelen

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 3 mei 2022, IEFBE 3440; ECLI:NL:CBB:2022:217 (PANE tegen College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-gewasbeschermingsmiddelen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 mei 2022, LS&R 2063, IEFbe 3440;ECLI:NL:CBB:2022:217 (Pesticide Action Network Europe tegen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide) Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in drie zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, zie ook ECLI:NL:CBB:2022:214 en ECLI:NL:CBB:2022:215. Het gaat om zaken waarin PAN-Europe en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) van mening verschillen over de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen Closer, Dagonis en Pitcher. In deze zaak, over het gewasbeschermingsmiddel Pitcher, gaat het om de vraag of hormoonontregelende eigenschappen alleen op Europees niveau beoordeeld worden of daarnaast ook op nationaal niveau nog aan de orde gesteld kunnen worden bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Verder is in alle drie de zaken aan de orde of de toelating van een gewasbeschermingsmiddel beoordeeld moet worden op basis van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het moment van de toelating of een eerder moment, bijvoorbeeld het moment van de aanvraag.

IEFBE 3439

Gerecht EU: schorsingsverzoek kan te allen tijde

4 mei 2022, IEFBE 3439; ECLI:EU:T:2022:270 (PwC tegen Haufe-Lexware), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-schorsingsverzoek-kan-te-allen-tijde

Gerecht EU 4 mei 2022, IEF 20698, IEFbe 3439; ECLI:EU:T:2022:270 (PwC tegen Haufe-Lexware) Het arrest betreft het meest recente hoofdstuk in een merkenstrijd tussen PwC (PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs, inmiddels Taxolutions) en Haufe-Lexware vanwege het ooit door PwC aangevraagde merk voor TAXMARC. Haufe-Lexware stelde oppositie in op basis van een figuratief merk X TAXMAN. De oppositie werd toegewezen, waarop PwC een nietigheidsactie instelde tegen het X TAXMAN merk. Tegelijkertijd vroeg PwC om schorsing van de oppositie, in afwachting van de beslissing op de geldigheid c.q. beschermingsomvang van het X TAXMAN merk. In dit arrest bevestigt het Gerecht EU, kortweg, dat een schorsingsverzoek te allen tijde kan worden ingediend en dat het beslissen daarop ter discretie van het EUIPO staat. Ook al is zo’n verzoek relatief laat ingediend, dan nog moet dat verzoek gedegen afgewogen worden. Die afweging blijkt niet uit de uitspraak van de BoA, aldus het Gerecht EU. Het verzoek kan niet afgewezen alleen op basis van die vermeende laattijdigheid. In deze procedure was PwC bovendien niet laattijdig, volgens het Gerecht EU, omdat het verzoek tot schorsing werd ingediend nog voordat de gronden van beroep in de oppositie werden ingediend. Omdat het schorsingsverzoek behandeld had behoren te worden vóórdat het inhoudelijke beroep in de oppositie werd behandeld, vernietigt het Gerecht EU de gehele beslissing van de Board of Appeal, alwaar de zaak nu overgedaan dient te worden (en dus waarschijnlijk alsnog geschorst dient te worden).

IEFBE 3437

Update: wetgeving implementatie Europese patenten

In de nieuwe update van het publicatieblad van de European Patent Organisation zijn twee nieuwe amendementen verwerkt in de wetgeving inzake de implementatie van Europese Patenten. Het doel van deze wetgeving is om met één patentaanvraag, alle lidstaten te kunnen bereiken. De amendementen zien op de wetgeving omtrent de octrooibescherming zelf en de kosten voor het aanvragen van een Europees octrooi.

Lees meer op de website van het EPO.

IEFBE 3436

BIE symposium IE-procesrecht op 17 juni

Op vrijdag 17 juni a.s. in het Auditorium van de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam vindt het BIE symposium 2022 plaats, getiteld: ' IE - Procesrecht'. Sprekers uit binnen- en buitenland belichten verschillende onderwerpen die van belang zijn voor het IE -Procesrecht.

Het symposium staat onder leiding van oud-BIE-redactielid Toon Huydecoper. De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod:
Zoe Butler: About injunctions for patent infringement - is the UK approach proportionate?; Tobias Cohen Jehoram: Bewijslastverdeling in het merkenrecht; Constant van Nispen: De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-Zaken, Robert van Peursem: Over Bayer/Richter en Charlotte Vrendenbarg: Het ex parte bevel.

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur - 17.15 uur
Feestelijk borrel: 17.15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten. Neem contact op via info@delex.nl, of meld je aan via de website.

IEFBE 3435

Kroniek van de intellectuele eigendom

De kroniek, geschreven door Dirk Visser en Simon Dack, bestrijkt IE-ontwikkelingen in de periode april 2021 - maart 2022.
"In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot. De Haagse octrooirechtspraak gaat te langzaam en het Unified Patent Court begint eind dit jaar. Herhaaldepots zijn vermoedelijk ontoelaatbaar. Uitputting blijft ingewikkeld. Het exploiteren van één snackbar in Goes kan normaal gebruik van een Beneluxmerk opleveren. Overblokkering lijkt mee te vallen. Stukjes van een Ferrari kunnen modelrechtelijk beschermd zijn. Stukjes van een scheerapparaat of een Landrover zijn lastiger auteursrechtelijk te beschermen. Champagne is erg goed beschermd en Delfts Blauw straks ook."

Lees verder in het Nederlands Juristenblad.

IEFBE 3433

Conferentie European Copyright Society

De jaarlijkse conferentie van de European Copyright Society (ECS) vindt plaats op 27 mei in het Engelse Nottingham. De titel van de conferentie is “The Constitutional Turn in Copyright Law – From human rights, to competition aspects and fairness concerns”. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is 18 mei. U kunt het programma van de conferentie hier vinden.

IEFBE 3431

Gerecht EU: douchegoot is geldig model

Gerecht EU - Tribunal UE 27 apr 2022, IEFBE 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-douchegoot-is-geldig-model

Gerecht EU 27 april 2022, IEF 20681, IEFbe 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO) In deze modelrechtzaak aan het Gerecht staat de inschrijving van douchegoten door het EUIPO centraal. Ook in een eerdere uitspraak zijn modellen van douchegoten aan bod gekomen bij het HvJ EU [IEF 17130], waarbij Nivelles ook partij was in de procedure tegen Easy Sanitary Solutions. In het onderhavige geval gaat het om een besluit van het EUIPO om het litigieuze model geldig te verklaren, waardoor deze kon worden ingeschreven binnen het modellenregister. Aldus Nivelles is deze geldigverklaring onjuist en dient dit besluit te worden vernietigd. Het Gerecht is het hier niet mee eens en verwerpt de aangedragen middelen van Nivelles. Hierbij waren ook de eerdere ingeschreven en beschikbare modellen van dit soort afvoerputjes in het geding, alhoewel op meer processuele gronden. Bij de vergelijking van de conflicterende modellen en een behandeling van het eigen karakter van het litigieuze model werden de overwegingen van het EUIPO verder bevestigd. Het Hof concludeert dus dat dit een geldig model betreft.
Tot slot wordt in bewijsrechtelijke zin nogmaals benadrukt dat bij weigering van een verzoek het geen fout is, wanneer de partij die het getuigenverhoor heeft ingediend, deze het getuigenverhoor ook schriftelijk had kunnen overleggen.

IEFBE 3429

HvJ EU: nietigverklaring Polen slaagt niet, art. 17 DSM blijft overeind

HvJ EU - CJUE 26 apr 2022, IEFBE 3429; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-nietigverklaring-polen-slaagt-niet-art-17-dsm-blijft-overeind

HvJ EU 26 april 2022, IEF 20679, IT 3911, IEFbe 3429; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie) Met invoering van de richtlijn 2019/790 betreffende auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt, hierna de DSM-richtlijn, is er een nieuw regime inzake de aansprakelijkheid van grote platformen geïntroduceerd in art. 17. Aanbieders kunnen op grond van dit artikel direct aansprakelijk gesteld worden voor content die is geüpload door gebruikers van het platform. Op grond van art. 17 lid 4 onder b en c DSM-richtlijn kunnen deze platformen deze aansprakelijkheid vermijden door actief toezicht te houden op de geüploade content. Polen heeft hiertegen een beroep op de nietigverklaring van lid 4 sub b en c van dit artikel ingesteld. Hiervoor stelt zij dat de automatische filtersoftware die wordt gebruikt door deze grote platformen voorzien is van te weinig waarborgen om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie te verzekeren. De grote kamer van het Hof verwerpt dit beroep van Polen en oordeelt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat er een passend evenwicht wordt gecreëerd tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op intellectuele eigendom.

IEFBE 3428

Journalisten met gerechtelijke stukken informeren is rechterlijke taak

HvJ EU - CJUE 24 mrt 2022, IEFBE 3428; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechterlijke taken), http://www.ie-forum.be/artikelen/journalisten-met-gerechtelijke-stukken-informeren-is-rechterlijke-taak

HvJ EU 24 maart 2022, IT 3908, IEFbe 3428; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechtelijke taken) Naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Midden-Nederland bij beslissing van 29 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de vragen beantwoord omtrent de verhouding tussen art. 55 lid 3 van de verordening 2016/679 en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de gerechtelijke taken in de zin van het hierboven genoemde artikel valt het tijdelijk ter beschikking stellen van processtukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen aan journalisten. Dit heeft het Hof van Justitie besloten in een zaak waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens zich niet bevoegd achtte om kennis te nemen van de omstandigheid dat de journalist beschikking had over processtukken verkregen door de Raad van State. Het toezicht op het ter beschikking stellen van deze processtukken aan journalisten door een externe autoriteit zal volgens het Hof van Justitie de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht in gevaar kunnen brengen. Het doel van deze bepaling is dan ook om journalisten in staat te stellen beter verslag te doen over het verloop van de procedure. 

IEFBE 3427

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie van ander

EUIPO - BHIM - OHMI 30 mrt 2022, IEFBE 3427; (Kipling), http://www.ie-forum.be/artikelen/ongerechtvaardigd-voordeel-trekken-uit-reputatie-van-ander

EUIPO 30 maart 2022, IEF 20673, IEFbe 3427; C 50 577(Kipling) Volgens het EUIPO trekt het betwiste merk voor klasse 18 handtassen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het eerder ingeschreven merk Kipling. Het betwiste merk lijkt volgens het EUIPO te veel op het ingeschreven merk van Kipling, waardoor deze ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidende vermogen en de naamsbekendheid van het Kipling merk. Het algemeen publiek zal hierbij, aldus het EUIPO, ook een link leggen tussen het ingeschreven en het betwiste merk. Hierdoor werd de merkinschrijving voor klasse 18 afgewezen. De klasse 35 inschrijving blijft daarentegen intact.

IEFBE 3426

Gebruik handelsnaam Curateam leidt tot verwarringsgevaar met Curat

Rechtbanken van Eerste Aanleg - Tribunaux de première instance 7 apr 2022, IEFBE 3426; (Curateam tegen Curat), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-handelsnaam-curateam-leidt-tot-verwarringsgevaar-met-curat

Voorzitter Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 7 april 2022, IEFbe 3426; A/21/03238 (Curateam tegen Curat) Eiseres is een verplegingsgroep die sinds 2012 actief is in de thuisverplegingssector in Halle en omstreken onder de handelsnaam ‘Curat’. Verweerster is eveneens actief in de thuisverplegingssector in dezelfde regio. Sinds 1 september 2021 voert zij haar activiteiten onder de naam ‘Curateam’, al dan niet gecombineerd met de slogan ‘Thuisverpleging voor (H)alleman’.

IEFBE 3425

Q-Music overtreedt co-existentie overeenkomst

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 apr 2022, IEFBE 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music), http://www.ie-forum.be/artikelen/q-music-overtreedt-co-existentie-overeenkomst

Vzr. Rb Amsterdam 19 april 2022, IEF 20669, IEFbe 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music) Q-Dance organiseert in Nederland muziekfestivals en -evenementen. Hiervoor heeft Q-Dance het woordmerk Q-Dance als Beneluxmerk gedeponeerd. Q-Music exploiteert een commerciële radio-omroep die uitzendt onder de naam Q-Music. Partijen hebben een co-existentie overeenkomst gesloten. Zij spraken hiermee af dat partijen hun respectievelijke activiteiten naast elkaar in dezelfde landen kunnen uitvoeren op zodanige wijze dat het voor het publiek zo duidelijk mogelijk is dat partijen niet aan elkaar gelieerd zijn. Ze spraken ook af dat partijen niet rechtstreeks met elkaar in concurrentie treden.

IEFBE 3423

Nietigheidsactie tegen registratie geel stiksel afgewezen

8 apr 2022, IEFBE 3423; (Van Haren tegen Airwair ), http://www.ie-forum.be/artikelen/nietigheidsactie-tegen-registratie-geel-stiksel-afgewezen

BBIE 8 april 2022, IEF 20660, IEFbe 3423; n3000257 (Van Haren tegen Airwair) Cancellation decision. Beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom over de nietigheidsactie tegen de registratie van het yellow-stitch-on-black-welt merk (YSBW-merk). Het gele stiksel dat op de welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht. De nietigheidsactie is afgewezen.

 

IEFBE 3421

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU - CJUE 7 apr 2022, IEFBE 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

IEFBE 3420

Conclusie A-G HvJ: Google moet controles uitvoeren binnen concrete mogelijkheden

HvJ EU - CJUE 7 apr 2022, IEFBE 3420; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-hvj-google-moet-controles-uitvoeren-binnen-concrete-mogelijkheden

HvJ EU Conclusie A-G 7 april 2022, IEF 20656, IT 3896, IEFbe 3420; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC) TU en RE hebben tegen Google LLC een vordering ingesteld om bepaalde links naar online-artikelen van een derde waarin TU en RE met naam worden genoemd te verwijderen uit de resultaten van zoekopdrachten die worden verricht met de door Google LLC geëxploiteerde zoekmachine, en om te stoppen met het weergeven van thumbnails van de in een van die artikelen getoonde foto’s.

IEFBE 3416

EU en VS sluiten akkoord over vervanger van Privacy Shield

In 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) het Privacy Shield ongeldig verklaard. De VS zou volgens het HvJ EU onvoldoende bescherming bieden aan persoonsgegevens die vanuit de EU zijn doorgegeven. Onlangs werd aangekondigd dat de EU en VS een principeakkoord hebben gesloten over een vervanger van het Privacy Shield: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Doorgifte buiten de EU
Op grond van de AVG is doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU alleen toegestaan als het betreffende derde land een passend beschermingsniveau biedt. Als dat het geval is, kan de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit nemen. Daarmee stelt de Commissie vast dat het derde land een beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is aan de AVG. Het adequaatheidsbesluit kan vervolgens dienen als basis voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het betreffende derde land.
Lees verder >>