Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2688

HvJ EU: Een beursstand is een verkoopruimte

HvJ EU - CJUE 7 aug 2018, IEFBE 2688; ECLI:EU:C:2018:642 (Verbraucherzentrale Berlin tegen Unimatic), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-een-beursstand-is-een-verkoopruimte

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17901; IEFbe 2688; ECLI:EU:C:2018:642; zaak C-485/17 (Verbraucherzentrale Berlin tegen Unimatic) Consumentenbescherming. HvJ EU:

Artikel 2, punt 9, van richtlijn 2011/83/EU (...), moet aldus worden uitgelegd dat een stand van een handelaar op een beurs, als aan de orde in het hoofdgeding, waarop deze gedurende enkele dagen per jaar zijn activiteiten uitvoert, moet worden opgevat als „verkoopruimten” in de zin van deze bepaling indien een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, in het licht van het geheel aan feitelijke omstandigheden van deze activiteiten, en met name van de uiterlijke verschijningsvorm van deze stand en de informatie in de ruimten waar de beurs wordt gehouden, redelijkerwijs kon verwachten dat die handelaar er zijn activiteiten uitvoert en hem aanspreekt om een overeenkomst te sluiten, hetgeen aan de nationale rechter is om na te gaan.

IEFBE 2624

E-mail over dat waterkersproduct “rommelproduct eerste klas” is, is reclame en in zijn geheel denigrerend

Gent - Gand 9 okt 2017, IEFBE 2624; (Cressana tegen Urmale), http://www.ie-forum.be/artikelen/e-mail-over-dat-waterkersproduct-rommelproduct-eerste-klas-is-is-reclame-en-in-zijn-geheel-denigrere

Hof van beroep Gent 9 oktober 2017, IEFbe 2624 (Cressana tegen Urmale) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 7 oktober 2015, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.beUrmale stelt dat Cressana inbreuk maakt door afbrekende mededelingen te doen aan consumenten over Urmale of haar producten, in het bijzonder haar waterkersproduct 'Watercress Plus'. Cressana dagvaarde De Levensbloem in gedwongen tussenkomst ertoe strekkende strijdig te handelen met de eerlijke marktpraktijken. De eerste rechter stelde Urmale in het gelijk en zegde voor recht dat De Levensbloem inbreuk begaat door in misleidende, niet gefundeerde beweringen zonder noodzaak naar het product van Cressana te verwijzen. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, behalve voor zover de oorspronkelijke tegeneis ongegrond verklaard werd. De e-mail van Cressana dat het product van Urmale een “rommelproduct eerste klas” is, is reclame en in zijn geheel denigrerend. Voorts kan Cressana de gezondheidsaanspraken niet maken met slechts een verwijzing naar een studie van een universiteitsprofessor. Zij toont wel aan dat Urmale ongeoorloofde gezondheidsclaims maakt in haar reclame aan het publiek.

IEFBE 2657

Tuincentrum te Rijkevorsel maakt inbreuk op gewestplanbestemming door verkoop van onder andere decoratieartikelen

Antwerpen - Anvers 19 okt 2017, IEFBE 2657; (Pelckmans Rijkevorsel tegen Marechal Boomkwekerij), http://www.ie-forum.be/artikelen/tuincentrum-te-rijkevorsel-maakt-inbreuk-op-gewestplanbestemming-door-verkoop-van-onder-andere-decor

Hof van beroep Antwerpen 19 oktober 2017, IEFbe 2657 (Pelckmans Rijkevorsel tegen Marechal Boomkwekerij) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 25 februari 2016, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Oneerlijke marktpraktijk. Beide partijen baten een plantencentrum-boomkwekerij uit. Marechal Boomkwekerij houdt voor dat partijen concurrenten van mekaar zijn. Zij vordert het verbod op te leggen het tuincentrum te Rijkevorsel verder te exploiteren, daar zij wetten op de ruimtelijke ordening en haar stedenbouwkundige vergunningen niet naleeft en buiten haar statutair handelt. De eerste rechter verklaarde de vordering gegrond, want de handelswijze van Pelckmans Rijkevorsel was in strijd met het bestemmingsvoorschrift. Het hof acht de vordering van Marechal Boomkwekerij toelaatbaar, want zij heeft een belang bij de beweerde oneerlijke marktpraktijk die haar beroepsbelangen kan schaden. Bovendien kan Pelckmans Rijkevorsel in redelijkheid niet voorhouden dat partijen geen concurrenten zijn. Verder wordt vastgesteld dat het tuincentrum van Pelckmans Rijkevorsel zich overeenkomstig de voorschriften van het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied bevindt. De verkoop van bijvoorbeeld decoratieartikelen zijn niet onmiddellijk aan de landbouw aanverwant. Het is evident dat deze inbreuk op de gewestplanbestemming een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad is. Het bestreden vonnis wordt grotendeels bevestigd.

IEFBE 2658

Geen inbreuk op kledingstukken: noch de elementen noch de combinatie daarvan is origineel

Brussel - Bruxelles 5 sep 2017, IEFBE 2658; A/13/00478 (Wamo tegen WTG), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-kledingstukken-noch-de-elementen-noch-de-combinatie-daarvan-is-origineel
wamo

Hof van beroep Brussel 5 september 2017, IEFbe 2658 (Wamo tegen WTG) en NL Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juni 2014, (WTG tegen WAMO)  Auteursrecht. Modellenrecht. Marktpraktijken. WTG ontwerpt, produceert en verdeelt kledingstukken voor de Belgische en Europese markt, onder meer het merk Who’s That Girl. Wamo is uitbater van meer dan 40 kledingwinkels in België die handel drijven onder de naam ZEB. WAMO verkoopt vooral kledij van bekende merken en biedt daarnaast kledij aan onder haar eigen huismerken. WTG stelt dat drie kledingstukken van haar zijn gekopieerd: een jurk, topje en rok. De eerste rechter verklaart de vordering van WTG gegrond. Het hof vernietigt het bestreden vonnis. Noch de elementen, noch de combinatie van de elementen van de jurk, het topje en de rok voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Deze genieten derhalve geen auteursrechtelijke bescherming. De vordering gesteund op het modellenrecht is tevens ongegrond, want de elementen verlenen geen eigen karakter aan het model van de jurk, topje of rok. Verder is er geen inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door het beweerde nabootsen van kledingstukken. Er zijn geen begeleidende onrechtmatige omstandigheden. De vordering is ook op dit vlak ongegrond.

IEFBE 2656

Onjuiste KBO-inschrijving maakt vordering niet toelaatbaar: alles erop wijst dat zij zelf spelsoftware ontwikkelen

Gent - Gand 6 nov 2017, IEFBE 2656; (Bo’s Amusement en Coincastle Leisure Corp. tegen Napoleon Games en Eurautomat), http://www.ie-forum.be/artikelen/onjuiste-kbo-inschrijving-maakt-vordering-niet-toelaatbaar-alles-erop-wijst-dat-zij-zelf-spelsoftwar

Hof van beroep Gent 6 november 2017, IEFbe 2656 (Bo’s Amusement en Coincastle Leisure Corp. tegen Napoleon Games en Eurautomat) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van koophandel Gent (afd. Dendermonde) 6 juli 2016, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.bePartijen zijn concurrenten van elkaar op het gebied van kansspelen. De fysieke versie van bepaalde spelen van Eurautomat zijn goedgekeurd door de Kansspelcommissie. Voor online-exploitatie mogen enkel spelen aan worden geboden die ook in fysieke vorm worden geëxploiteerd. De kern van de betwisting ligt bij de werking van de zogeheten “dice generator”. Onder die benaming is er software werkzaam, die voor de speler op de interface symbolen toont, waaruit de speler moet kiezen, in de hoop iets te winnen. De eerste rechter heeft de vordering ongegrond verklaard, want een partij met een vergunning kan niet worden verweten kennelijk onwettige spelen te exploiteren. Het hof oordeelt dat Bo’s Amusement c.s. niet over de juiste inschrijving beschikten, omdat alles erop wijst dat zij zelf software ontwikkelen. Dit maakt hun vordering ontoelaatbaar. Ten overvloede wordt overwogen dat geen vordering op grond van een schending van de eerlijke marktpraktijken kan worden ingesteld, als de product(en) niet de voorwaarden bezitten om deel te nemen aan het economisch verkeer. Het incidenteel beroep is gegrond.

IEFBE 2655

Uitdelen reclamefolders voor eigen vleeswinkel op vleesmarkten van een ander is oneerlijke en misleidende handelspraktijk

Brussel - Bruxelles 6 nov 2017, IEFBE 2655; (Aswak Souss tegen Abattoir), http://www.ie-forum.be/artikelen/uitdelen-reclamefolders-voor-eigen-vleeswinkel-op-vleesmarkten-van-een-ander-is-oneerlijke-en-mislei

Hof van beroep Brussel 6 november 2017, IEFbe 2655 (Aswak Souss tegen Abattoir) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 11 februari 2015, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Oneerlijke marktpraktijken. Abattoir organiseert sedert vele jaren (vlees)markten op haar terreinen te Anderlecht. Zij heeft vastgesteld dat Aswak Souss in de onmiddellijke nabijheid daarvan een winkel in vleeswaren uitbaat onder de naam “Halal Centrum” en tijdens de markten reclamefolder uitdeelde voor haar winkel. Op deze folders werd een stier afgebeeld, waardoor volgens Abattoir de valse indruk werd gewekt dat de handelszaak van Aswak Souss behoorde tot hun bedrijfsactiviteiten. De eerste rechter wijst het verzet van Aswak Souss af als ongegrond. Het uitdelen van reclamefolders is strijdig met eerlijke marktpraktijken en kan tevens worden beschouwd als een misleidende handelspraktijk. Het hof bevestigt het bestreden vonnis. Zij sluit zich uitdrukkelijk aan bij de overwegingen van de eerste rechter. Aswak Souss heeft op wederrechtelijke wijze reclamefolders verspreid op het terrein van Abattoir teneinde potentieel cliënteel weg te leiden naar zijn eigen winkel. Zij is daardoor te kwader trouw. Het hoger beroep wordt verworpen als ongegrond.

IEFBE 2651

Reclame met aankondiging absolute internetsnelheden maakt misleidende omissie uit

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 nov 2017, IEFBE 2651; (Proximus tegen Telenet Group), http://www.ie-forum.be/artikelen/reclame-met-aankondiging-absolute-internetsnelheden-maakt-misleidende-omissie-uit

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 november 2017, IEFbe 2651 (Proximus tegen Telenet Group) Reclamerecht. Proximus en Telenet zijn concurrenten van elkaar en allebei actief in de telecommunicatiesector. Het geschil handelt over de publiciteit van Telenet voor haar internetabonnementen onder de benamingen “Basic Internet”, “Internet Fiber 100” en “Internet Fiber 200”. Volgens Proximus verwijst Telenet in haar publiciteit op een absolute wijze naar de internetsnelheden die haar abonnementen aanbieden. De reclame vormt geen misleidende handelspraktijk, want de gemiddelde consument weet dat de snelheid waarmee met surft kan variëren in functie van tal van factoren. De aankondiging van absolute snelheden maken wel een misleidende omissie uit. Op de website moet de consument het initiatief nemen om op ‘meer info’ te klikken om de corrigerende informatie over de snelheden te zien. Telenet had duidelijk moeten vermelden dat het maximale snelheden betreft en pleegt derhalve inbreuk op artikel VI.99 WER.

IEFBE 2648

F-cars heeft zich schuldig gemaakt aan illegale depollutie en maakt daarmee inbreuk op de eerlijke marktpraktijken

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 nov 2017, IEFBE 2648; (Febelauto tegen F-cars), http://www.ie-forum.be/artikelen/f-cars-heeft-zich-schuldig-gemaakt-aan-illegale-depollutie-en-maakt-daarmee-inbreuk-op-de-eerlijke-m

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 24 november 2017, IEFbe 2648 (Febelauto tegen F-cars) Marktpraktijken. F-cars is een vennootschap die werd opgericht voor de uitbating van een garage en carrosseriebedrijf. De zaakvoerder van F-cars is eveneens zaakvoeder van F-parts, een firma die in het verleden voertuigen demonteerde en deze onderdelen verhandelde zonder over de nodige vergunningen te beschikken. F-parts is hiervoor veroordeeld op correctioneel en burgerlijk vlak. Febelauto houdt in deze zaak voor dat F-cars de activiteiten van F-parts zou verderzetten en daarmee schade toebrengt aan de leden van Febelauto. Uit verschillende vaststellingen door toezichthouders blijkt dat F-cars zich schuldig heeft gemaakt aan illegale depollutie van afgedankte voertuigen. De vordering van Febelauto is gegrond verklaard. De handelingen van F-cars maken oneerlijke marktpraktijken uit.